VI DRØM­MER OM ME­RE TID TIL TRA­E­NING

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

52%

går re­gel­ma­es­sigt en rask tur. Powerwal­ks er der­med den mest ud­bred­te mo­tions­form i Dan­mark. 31 % af os dyr­ker styr­ke­tra­e­ning, og 22 % snø­rer lø­be­sko­e­ne ja­evn­ligt.

7%

af de dan­ske ma­end bru­ger cyk­ling som tra­e­ning. Det ga­el­der kun 1 % af kvin­der­ne.

24%

af ind­byg­ger­ne i ho­ved­sta­den tra­e­ner på hold. Mindst po­pu­la­ert er det i Midtjyl­land, hvor kun 16 % dyr­ker spin­ning, ae­ro­bic, bo­dy­pump og an­dre for­mer for hold­tra­e­ning.

6%

af dan­sker­ne tra­e­ner sam­men med de­res børn, og 20 % tra­e­ner med de­res part­ner. Me­re end hver fem­te vil ger­ne tra­e­ne me­re med fa­mi­li­en.

17%

ta­ger re­gel­ma­es­sigt cyk­len til og fra ar­bej­de. På det punkt er vi me­re ak­ti­ve end vo­res nor­di­ske na­bo­er. I Nor­ge og Sve­ri­ge er det kun 12 %, der cy­kel­pend­ler.

Kil­de: Fit­nes­s­rap­por­ten 2019, Gar­min

33 % af dan­sker­ne vil ger­ne tra­e­ne me­re, end de gør i dag. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se om vo­res tra­e­nings­va­ner, som Gar­min har fo­re­ta­get. Men hvor­dan tra­e­ner vi så, når vi en­de­lig har ti­den?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.