TOP­FORM I TARMEN

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

En helt be­stemt tarm­bak­te­rie kan må­ske hja­el­pe os til top­pra­e­sta­tio­ner.

De bak­te­ri­er, der bol­trer sig i di­ne tar­me, kan ha­ve be­tyd­ning for, hvor godt du pra­este­rer til tra­e­ning. Det me­ner for­ske­re, som har un­der­søgt sam­men­sa­et­nin­gen af tarm­bak­te­ri­er hos en grup­pe ma­ra­ton­lø­be­re og hos en grup­pe inak­ti­ve per­so­ner. Prø­ver­ne af­slø­re­de først og frem­mest, at der var en mar­kant stør­re fo­re­komst af en be­stemt sla­egt tarm­bak­te­ri­er, Veil­lo­nel­la, blandt lø­ber­ne. For­sker­ne gen­nem­før­te her­ef­ter et mu­se­for­søg for at se, om man ved at gi­ve dy­re­ne et til­skud af dis­se bak­te­ri­er vil­le gø­re dem me­re adra­et­te – og bingo! De mus, som hav­de få­et Veil­lo­nel­la, kun­ne lø­be i 13 pct. la­en­ge­re tid end mus, som ik­ke hav­de få­et bak­te­ri­er­ne. I frem­ti­den kan det må­ske, iføl­ge for­sker­ne, bli­ve mu­ligt at øge sin tra­e­nings­ka­pa­ci­tet ved at ta­ge et bak­te­ri­e­tilskud.

Kil­de: Na­tu­re Me­di­ci­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.