DEHYDRERET FIGHTER

Ga­bri­ela An­der­sen-Schiess [Ma­ra­ton]

Aktiv Træning (Denmark) - - TOP-10 -

Nog­le gan­ge kan de si­tu­a­tio­ner, som ik­ke går ef­ter bo­gen, va­e­re dem, der står kla­rest til­ba­ge i hukom­mel­sen. Et ek­sem­pel er Ga­bri­ela An­der­sen-Schiess’ af­slut­ning på ma­ra­ton­lø­bet ved OL i Los An­ge­les i 1984, hvor kvin­der­nes ma­ra­ton en­de­lig var kom­met på det olym­pi­ske pro­gram. 20 mi­nut­ter ef­ter vin­de­ren, Jo­an Benoit, løb Ga­bri­ela An­der­sen-Schiess ind på sta­dion. Den schweizi­ske lø­ber var ble­vet sta­er­kt dehydreret i den ca­li­for­ni­ske he­de, og trods vak­len­de ben og en krop, der var ta­et på at kol­lap­se to­talt, ka­em­pe­de hun i seks lan­ge mi­nut­ter for at kla­re de sid­ste 400 me­ter på sta­dion. Da hun en­de­lig kom over mål­stre­gen, som nr. 37, brød jub­len løs. An­der­sen-Schiess har se­ne­re for­talt, at hun la­en­ge skam­me­de sig over epi­so­den, men fak­tisk er de fle­ste eni­ge om, at den var med til at ce­men­te­re kvin­der­nes be­ret­ti­gel­se på ma­ra­ton­di­stan­cen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.