KUGLESTØDE­R BLEV SPRIN­TER

Tre­vor Mi­sipe­ka [Kug­le­stød? Nej, 100 m!]

Aktiv Træning (Denmark) - - TOP-10 -

Den 22-åri­ge Tre­vor Mi­sipe­ka fra mi­ni­put­sta­ten Ame­ri­kansk Sa­moa tro­e­de egent­lig, at han skul­le kon­kur­re­re i kug­le­stød, da han tog af­sted til VM i at­le­tik i Ca­na­da i 2001. Men på grund af en re­gela­en­dring blev han ude­luk­ket fra sin fa­vo­rit­di­sci­plin, og med ba­re to da­ges var­sel fik den 133 kg tun­ge kuglestøde­r så at vi­de af det na­tio­na­le at­le­tik­for­bund, at han i ste­det skul­le kon­kur­re­re i 100-me­ter­løb, hvor lan­det hav­de få­et en ‘fri­plads’ uden om de al­min­de­li­ge kva­li­fi­ka­tions­krav. Ik­ke over­ra­sken­de end­te Tre­vor Mi­sipe­ka sidst i sit he­at i ti­den 14,28 se­kun­der, hvil­ket var per­son­lig re­kord, men sta­dig en af de langs­om­ste VM-ti­der no­gen­sin­de. Pu­bli­kum el­ske­de dog den lang­som­me ka­em­pe, som fik til­nav­net ‘Tre­vor the Tor­toise’ (Skild­pad­den Tre­vor), og han hø­ste­de me­get me­re op­ma­er­k­som­hed, end han kun­ne ha­ve drømt om som kuglestøde­r.

Tre­vor Mi­sipe­ka kom i mål na­e­sten fi­re se­kun­der ef­ter vin­de­ren, men ka­em­pe­de bravt på al­le 100 m.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.