FRUGT

Aktiv Træning (Denmark) - - 40 SUNDE MADVARER -

Brom­ba­er

Li­ge­som blå­ba­er gi­ver de dig mas­ser af styr­ken­de antioxidan­ter, og så er fi­be­rind­hol­det i top, hvil­ket sa­et­ter skub i for­dø­jel­sen. Kun når det kom­mer til ma­eng­den af C-vi­ta­min, ta­ber brom­ba­er­ret ter­ra­en til an­dre sor­ter.

TIP: Bru­ger du fros­ne ba­er fra su­per­mar­ke­det, så kog dem i et mi­nuts tid in­den ser­ve­ring. Der­med slip­per du for even­tu­el­le bak­te­ri­er.

Blå­ba­er

Ba­re to hånd­ful­de blå­ba­er da­ek­ker ⅓ af dit dags­be­hov for C-vi­ta­min, som bl.a. ud­gør en vig­tig brik i op­byg­nin­gen af sta­er­ke struk­tu­rer i led og se­ner. De sun­de­ste af slagsen er dem, som er blåvi­o­let­te fra yderst til in­derst. I Skan­di­navi­en gror de ty­pisk vildt.

Sol­ba­er

Det som­mer­sor­te ba­er står of­te lidt i skyg­gen af blå­ba­er­ret, men det er helt uri­me­ligt, for sund­heds­ma­es­sigt kan sol­ba­er sag­tens ham­le op med blå­ba­er. Ud over at mat­che ind­hol­det af antioxidan­ter rum­mer sol­ba­er fak­tisk fi­re gan­ge så man­ge kost­fi­bre som blå­ba­er.

Avo­ca­do

Lad dig ik­ke skra­em­me af kal­o­ri­e­ind­hol­det. Den bru­ne sten­frugt med det fløjls­blø­de frugt­kød er in­tet min­dre end et er­na­e­rings­ma­es­sigt pletskud. Den er nem­lig bå­de rig på fi­bre, der frem­mer for­dø­jel­sen og ma­et­ter, fedt­stof­fer, der er go­de for hjer­tet, og antioxidan­ter, der hol­der syg­dom va­ek.

Ba­nan

Ma­et­heds­va­er­di­en er langt hø­je­re, end hvad du op­når med an­dre ty­per frugt. Sam­ti­dig er den bå­de ma­ve- og blod­suk­ker­ven­lig, og så rum­mer en al­min­de­lig stør­rel­se ba­nan kun om­kring 100 kcal. VID­STE DU, AT ... ba­na­ner er et bil­ligt al­ter­na­tiv til de ge­ler, du kan kø­be i sports­bu­tik­ker­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.