FISK & KØD

Aktiv Træning (Denmark) - - 40 SUNDE MADVARER -

Re­je

Kom­bi­en af ma­et­ten­de pro­te­i­ner og ma­gert kød gør re­jer til sto­rar­tet slan­kemad. Sam­ti­dig er de ly­se­rø­de skal­dyr ri­ge på se­len, som styr­ker im­mun­for­sva­ret.

TIP! Kø­ber du re­jer på frost, så tø dem lang­somt op, fx i kø­le­skab. Der­med be­va­rer du mest mu­lig smag.

Mus­ling

Mang­ler du jern, kan du tan­ke op med mus­lin­ger. Kø­det fra de de­li­ka­te skal­dyr rum­mer nem­lig me­get me­re jern end re­gu­la­ert kød – og mindst li­ge så man­ge pro­te­i­ner. Des­u­den er fedtind­hol­det lavt, og langt det me­ste af den sun­de slags.

Ma­k­rel

Er dit hu­mør sort som kul, er ma­k­rel må­ske løs­nin­gen. Det fe­de fi­ske­kød, du sik­kert of­test får flan­ke­ret af to­matsau­ce, er nem­lig en for­trin­lig kil­de til D-vi­ta­min, der bå­de styr­ker hu­mør, ta­en­der og knog­ler.

TIP! Spis ma­k­rel i to­mat i ste­det for fx tun i olie. Der er fem gan­ge så man­ge sun­de om­e­ga-3-fedt­sy­rer i då­se­ma­k­rel­len.

Sild

Frokost­klas­si­ke­ren pas­ser på hjer­tet, høj­ner hu­mø­ret og styr­ker im­mun­for­sva­ret, og så er den bå­de bil­lig og vels­ma­gen­de.

Laks

Går du ef­ter en kva­li­tetslaks, får du ik­ke ba­re en pragt­fuld smags­op­le­vel­se, men og­så D-vi­ta­min i så sto­re ma­eng­der, at stort set in­gen an­den fø­de­va­re kan mat­che det.

Kyl­lin­ge­bryst

Ma­gert, pro­te­in­rigt og til at be­ta­le. Der er man­ge grun­de til at fa­vo­ri­se­re kyl­lin­ge­bry­stet. Mod­sat rødt kød fra svin og kva­eg har kra­eft­for­sker­ne hel­ler ik­ke fun­det en øget kra­eftri­si­ko ved at spi­se kød fra fjer­krae – selv ik­ke ved stør­re ind­tag.

Bou­il­lon

Er der et kyl­lin­ge­skrog ti­l­overs fra af­tens­ma­den, må du ik­ke sny­de dig selv for at ko­ge en bou­il­lon på det. Det kon­cen­tre­re­de knog­le­af­kog er nem­lig fyldt med kol­la­gen, som bå­de styr­ker dit im­mun­for­svar og di­ne led.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.