KOLONIAL

Aktiv Træning (Denmark) - - 40 SUNDE MADVARER -

Tør­re­de bøn­ner

Uan­set om de er bru­ne, hvi­de el­ler sor­te, mat­cher de kød og fisk på pro­te­i­nind­hold. Bøn­ner bi­dra­ger og­så med antioxidan­ter og lang­som­me kul­hy­dra­ter og ud­gør der­med en god pen­dant til fuld­kornspro­duk­ter. La­eg bøn­ner­ne i blød in­den kog­ning, og kog dem i frisk vand, så bøn­ner­nes ind­hold af lek­ti­ner for­svin­der in­den til­be­red­ning.

To­fu

Vil du ska­e­re ned på dit kø­dind­tag, er den pro­te­in­hol­di­ge so­jabøn­neost en ud­ma­er­ket er­stat­ning. Pro­te­i­nind­hol­det i to­fu ud­gør dog kun det hal­ve af køds, så va­er ik­ke na­e­rig med ma­eng­der­ne, isa­er ik­ke hvis du tra­e­ner hårdt.

Hav­re­gryn

De grå gryn er no­get af det sun­de­ste fast­food, du kan spi­se. Hav­re­gryn er nem­lig pro­p­fyldt med vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, fi­bre og sun­de fedt­sy­rer. Sa­er­ligt ind­hol­det af for­dø­jel­ses­ven­li­ge kost­fi­bre er i top, og så på­vir­ker mor­gen­mads­klas­si­ke­ren bå­de blod­tryk­ket og ko­leste­rol­tal­let po­si­tivt.

Tør­re­de lin­ser

Med et pro­te­i­nind­hold på 25 pct. mat­cher de tør­re­de ba­elg­frug­ter selv det bed­ste kød, og sam­ti­dig er de en god kil­de til jern. 100 gram da­ek­ker 50­75 pct. af dit dags­be­hov for jern. Lin­ser er og­så nem­me at til­be­re­de, da de ik­ke be­hø­ver at bli­ve sat i blød in­den kog­ning.

Oli­veno­lie

¾ af oli­veno­li­en be­står af så­kaldt MUFA, en grup­pe fedt­stof­fer, der har vist sig at vir­ke sa­er­lig an­ti­in­f­lam­ma­to­risk. Va­el­ger du en kold­pres­set jom­fruo­li­veno­lie, får du i til­gift en mas­se antioxidan­ter, der styr­ker im­mun­for­sva­ret. VID­STE DU, AT ... du sag­tens kan bru­ge oli­veno­lie til steg­ning og sta­dig få gavn af dens sun­de kva­li­te­ter, så la­en­ge du ik­ke bra­en­der oli­en af?

Te

Den skold­he­de drik er en god smags­ma­es­sig adspre­del­se fra vand, og sam­ti­dig for­ka­e­ler den dit im­mun­for­svar med styr­ken­de antioxidan­ter. Drik­ker du den, som den er, er den oveni­kø­bet helt blot­tet for kal­o­ri­er. TIP! Jo la­en­ge­re tid te­en tra­ek­ker, jo me­re kraft gi­ver den.

Rug­brød

Et sur­dejs­ba­se­ret fuld­korns­rug­brød spr­ud­ler ik­ke ba­re af vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, men er og­så rigt på op­lø­se­li­ge fi­bre, der i ma­ve­tarm­sy­ste­met svul­mer op og med­vir­ker til at hol­de ko­leste­rol­tal­let ne­de, blod­suk­ke­ret sta­bilt og ma­et­he­den op­pe.

Qu­i­noa

De små frø med den nød­de­ag­ti­ge smag trum­fer bå­de bulgur, per­lespelt og an­dre kraft­ful­de korn med op til 50 pct., når det kom­mer til fi­bre, vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler. Bl.a. er ind­hol­det af jern på ni­veau med de bed­ste kø­dud­ska­e­rin­ger, og som bonus in­de­hol­der qu­i­noa og­så om­e­ga­3­fedt­sy­rer, som bl.a. hja­el­per dig af med in­f­lam­ma­tion.

Pe­kan­nød

De er guf for dit kredsløb og kan i ud­pra­e­get grad ‘pra­le’ af et so­lidt forsk­nings­ma­es­sigt be­la­eg for de­res hjer­te­ven­li­ge egen­ska­ber. Bl.a. har de vist sig at kun­ne sa­en­ke ko­leste­rol­tal­let og fedtind­hol­det i blo­det.

Man­del

30 pct. ned­sat ri­si­ko for hjer­te­kar­syg­dom­me er én af ge­vin­ster­ne ved at spi­se 30 gram mand­ler dag­ligt, har forsk­ning vist.

Has­sel­nød

Med de­res hø­je ind­hold af sun­de fedt­stof­fer, for­dø­jel­ses­ven­li­ge kost­fi­bre, styr­ken­de antioxidan­ter og E­vi­ta­min gi­ver de kug­ler­un­de nød­der en unik ple­je af krop­pen.

Jord­nød

Ele­fan­tens fa­vo­rits­na­ck er en re­el pro­te­in­bom­be, der og­så er rig på vi­ta­mi­ner og antioxidan­ter. Pe­a­nut­but­ter in­de­hol­der de selv­sam­me kva­li­te­ter som de rå nød­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.