KØL

Aktiv Træning (Denmark) - - 40 SUNDE MADVARER -

Skyr

Med 10-12 gram pro­te­in pr. de­ci­li­ter og gan­ske lidt fedt er den me­je­ri­ver­de­nens svar på kyl­lin­ge­bryst. Per­fekt for dig, der jag­ter mak­si­mal ma­et­hed uden over­tra­ek på kal­o­rie­kon­to­en. TIP! Rør lidt vand ud i sky­ren, hvis du ik­ke bry­der dig om den lidt tyk­ke kon­si­stens.

Ke­fir

Det sa­er­li­ge ved ke­fir er, at det er til­sat ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er, som i mod­sa­et­ning til bak­te­ri­er­ne i al­min­de­lig yog­hurt er pro­bi­o­ti­ske. Det vil si­ge, at bak­te­ri­er­ne over­le­ver tu­ren ned gen­nem ma­ve­sa­ek­ken, ind­til de lan­der i tarmen, hvor de med­vir­ker til at ska­be en sund og sta­erk ba­lan­ce.

A38

Li­ge­som ke­fir in­de­hol­der A38 pro­bi­o­ti­ske bak­te­ri­er, og sam­ti­dig får du bå­de knog­lestyr­ken­de kalk og B-vi­ta­min, som bl.a. er godt for stof­skif­tet. Va­elg va­ri­an­ten med 0,10,5 pct. fedt over den med 1,5 pct. fedt – det spa­rer dig for 15-20 pct. kal­o­ri­er.

AEg

Høn­sea­eg­get har haft sva­ert ved at slip­pe af med sit stem­pel om, at det skul­le for­hø­je ko­leste­rol­tal­let. Men fak­tum er, at den ova­le pro­te­in­bom­be bag sin skrø­be­li­ge skal er pro­p­fyldt med kraft­ful­de stof­fer, der bå­de frem­mer din re­sti­tu­tion, vir­ker an­ti­in­f­lam­ma­to­risk og styr­ker im­mun­for­sva­ret. VID­STE DU, AT ... du op­når de sam­me er­na­e­rings­ma­es­si­ge kva­li­te­ter, hvad en­ten ae­g­get stam­mer fra hø­nen, an­den, vagt­len el­ler for den sags skyld str­ud­sen? Kal­o­ri­e­ind­hol­det kan dog va­ri­e­re.

Par­mesan

Med over 33 gram pr. 100 gram er pro­te­i­nind­hol­det 50 pct. hø­je­re, end hvad nog­le af de bed­ste kø­dud­ska­e­rin­ger kan le­ve­re. Den vels­ma­gen­de ost er des­u­den rig på kalk, som med­vir­ker til at hol­de knog­ler­ne sta­er­ke, og så er kal­o­ri­e­ind­hol­det re­la­tivt lavt.

TIP! Spis på den go­de si­de af 20 gram par­mesa­nost in­den sen­ge­tid. Så frem­mer du krop­pens re­sti­tu­tion i nat­te­ti­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.