SÅ­DAN TE­STER AK­TIV TRA­E­NING:

Aktiv Træning (Denmark) - - STORTEST -

Al­le ure­ne er te­stet med den ny­e­ste firmwa­re på test­tids­punk­tet (ju­ni og juli). Vo­res teste­re har bå­de brugt ure­ne i dag­lig­da­gen, mens de har so­vet, og til tra­e­ning. Vi har pri­ma­ert te­stet ure­ne til lø­be­tra­e­ning og cy­kel­tra­e­ning og kun i be­gra­en­set om­fang te­stet an­dre tra­e­nings­for­mer. Vo­res teste­re har dels skul­let ta­ge stil­ling til, hvor­dan ure­ne fun­ge­rer i dag­lig­da­gen, dels hvor­dan de er at bru­ge til tra­e­ning. Det sid­ste har vi lagt mest va­egt på – her­un­der hvor godt man kan be­tje­ne dem, når det går sta­er­kt, og sve­den dryp­per. Des­u­den har vo­res teste­re set på, hvor go­de mu­lig­he­der man har for at nør­de igen­nem med si­ne tra­e­nings­da­ta, når man kom­mer hjem fra tra­e­nings­tu­ren.

For­u­den den af­slut­ten­de ka­rak­ter gi­ver vi ure­ne ka­rak­te­rer for, hvor god ska­er­men er, hvor go­de de er at be­tje­ne og af­la­e­se un­der tra­e­ning, og hvor go­de smartwat­ch­funk­tio­ner­ne i uret er. Med hen­syn til ska­er­men er det ik­ke nød­ven­dig­vis ens­be­ty­den­de med en hø­je­re ka­rak­ter, hvis den er fuld af far­ver. Vi la­eg­ger me­re va­egt på, at den er ty­de­lig og nem at se, når det går løs i tra­e­nings­sko­e­ne. Når vi te­ster tra­e­nings­funk­tio­ner­ne, la­eg­ger vi va­egt på, om man fx kan fø­le sig vej til knap­per­ne, el­ler om man skal stop­pe op og se på uret, før man kan be­tje­ne det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.