GAR­MIN FORERUNNER 45

Aktiv Træning (Denmark) - - STORTEST -

Pris: 1.699 kr. / Bat­te­ri: 13 ti­mer med GPS / Va­egt: 32/36 gram / Mo­bil­be­ske­der: Ja / Ba­ro­me­trisk høj­de­må­ler: Nej / Mul­tis­port: Nej In­fo: gar­min.dk

Gar­mins nye be­gyn­derur er nok den stør­ste nyhed fra ame­ri­ka­ner­ne i den­ne test. Uret er­stat­ter den gam­le Forerunner 35, og med uret her har Gar­min i vo­res bog ramt det per­fek­te be­gyn­derur. Det er ble­vet rundt frem for fir­kan­tet, ska­er­men har få­et far­ver og står knivskarpt, og ma­eng­den af funk­tio­ner er løf­tet så me­get, at uret vil til­freds­stil­le de al­ler­f­le­ste lø­be­re. Be­tje­nin­gen er ble­vet mo­der­ne Gar­min, dvs. 5 vel­fun­ge­ren­de knap­per til navi­ga­tion og be­tje­ning un­der tra­e­ning. Det fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt og klart bed­re end 35’erens lidt om­sta­en­de­li­ge 4-knap­sy­stem.

Funk­tio­ner­ne er klart fa­er­re end i de dy­re­re ure, men der er, pra­e­cis hvad man skal bru­ge, og så­le­des og­så en lap-funk­tion til in­ter­val­tra­e­ning.

Uret har fle­re sport­s­pro­fi­ler, men eg­ner sig bedst til løb. Cy­kel­funk­tio­ner­ne er dog fi­ne, og det er kun, hvis du tra­e­ner med watt, at du vil sav­ne funk­tio­ner.

Som no­get nyt kan du ge­ne­re­re per­son­ligt til­pas­se­de tra­e­nings­pro­gram­mer i Gar­mins nye Co­ach-funk­tion i ap­pen, og up­lo­a­de dem til uret, der her­ef­ter hol­der styr på din tra­e­ning og skru­er op el­ler ned for in­ten­si­te­ten af­ha­en­gigt af din tra­e­nings­til­stand. Det er smart.

Uret fås i to stør­rel­ser, men beg­ge er ret små og klej­ne og man­ge – isa­er ma­end – vil nok op­le­ve det som li­ge lov­lig lil­le.

KØBERÅD: Pri­ser­ne på elek­tro­nik svin­ger enormt, isa­er på lidt ae­l­dre pro­duk­ter, så tjek al­tid bil­lig­ste net­pris, in­den du hand­ler. Der kan va­e­re man­ge pen­ge at spa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.