GAR­MIN FĒ­NIX 5X PLUS

Aktiv Træning (Denmark) - - STORTEST -

Pris: 6.000 kr. / Bat­te­ri: 32-170 ti­mer med GPS, 13 ti­mer med GPS og mu­sik / Va­egt: 96 gram / Mo­bil­be­ske­der: Ja / Ba­ro­me­trisk høj­de­må­ler: Ja / Mul­tis­port: Ja In­fo: gar­min.com

Fē­nix 5X Plus er Gar­mins li­re­de to­pur. Det kan alt og sam­ler al­le de man­ge funk­tio­ner, Gar­min har at by­de på, i ét stort ‘se-hvad-jeg-ka­nur’. Uret er et glim­ren­de smartwatch med alt, hvad det in­de­ba­e­rer af ka­len­der­re­min­de­re, be­ske­der fra mo­bi­len og vej­r­ud­sig­ter. Det kan og­så af­spil­le mu­sik som fx FR 245 Mu­sic. Des­u­den kan uret – som de fle­ste øv­ri­ge – må­le din søvn, din ak­ti­vi­tet i lø­bet af da­gen, dit stres­sni­veau, og om din form er på vej op el­ler ned.

Uret er og­så et frem­ra­gen­de tra­e­ning­s­ur, hvor al­le tra­e­nings­for­mer fra løb til golf er un­der­støt­tet. En sa­er­lig fe­a­tu­re er kor­tet i uret. Du kan på din tra­e­nings­tur se, nøj­ag­tig hvor du er, og hvil­ken ru­te du har ta­get. Uret kan og­så fin­de ru­ter til dig, hvis du vil lø­be en tur i ukendt ter­ra­en, og så er det nemt at be­tje­ne via de vel­fun­ge­ren­de knap­per.

Ska­er­men er stor og klar, men selv­om uret er 9 mm bre­de­re end fx FR 245, er det ak­ti­ve dis­play ik­ke stør­re. Og net­op stør­rel­sen er urets ene­ste re­el­le ulem­pe (bort­set fra pri­sen). Fē­nix 5X Plus er ro­bust og ma­skul­int med sa­firg­las og ur­kas­se i stål. Rem­men er kraf­tig, og uret fyl­der på hån­den. Det sen­der al­le de rig­ti­ge sig­na­ler om en ak­tiv livs­stil, men som ren­dyr­ket tra­e­ning­s­ur er det en so­lid klods, der ty­de­ligt ma­er­kes på lø­be­tu­ren, un­der svøm­ning, el­ler hvis du sover med det.

KØBERÅD: Vi te­ster de ny­e­ste mo­del­ler her, men der kan va­e­re man­ge pen­ge at spa­re ved at va­el­ge en lidt ae­l­dre mo­del – spe­ci­elt hos Gar­min, hvor ud­skift­nin­gen af mo­del­ler er stor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.