PO­LAR VANTAGE V

Aktiv Træning (Denmark) - - STORTEST -

Pris: 3.500 kr. / Bat­te­ri: Op til 40 ti­mer med GPS / Va­egt: 66 gram / Mo­bil­be­ske­der: Ja / Ba­ro­me­trisk høj­de­må­ler: Ja / Vand­ta­et: Ja / Mul­tis­port: Ja In­fo: po­lar.com

Vantage V er Po­lars to­pur og et ud­pra­e­get tri-/lø­b­eur. Gan­ske få smartwatch- og navi­ga­tions­funk­tio­ner, men til gen­ga­eld mas­ser af tra­e­nings-specs. Det kan alt det for­ven­te­li­ge som fart, di­stan­ce, høj­de­me­ter, puls osv., men som det før­ste på mar­ke­det må­ler uret der­u­d­over din ‘run­ning po­wer’, dvs. hvor me­get kraft du ram­mer jor­den med for hvert skridt. Det kan bru­ges til at pa­ce et løb ja­evnt el­ler til at be­reg­ne, hvor be­la­ste­de di­ne mus­k­ler og led er – og der­med, hvor lang re­sti­tu­tion­s­tid du har brug for. Det kra­e­ver tid at la­e­re at bru­ge po­wer-funk­tio­nen, men det er klart no­get, in­du­stri­en tror på, og som vil fyl­de me­re i frem­ti­den.

Der­u­d­over er re­sti­tu­tion et nøg­le­be­greb i Vantage. Det har fle­re re­sti­tu­tions­tests og -be­reg­ne­re, li­ge­som den ud­ma­er­ke­de Flow-app vi­ser avan­ce­re­de gra­fer over tra­e­nings­be­last­ning og re­sti­tu­tions­ni­veau.

Hardwa­ren er la­ek­ker med en so­lid ur­kas­se og en blød, velsid­den­de rem. Knap­per­ne er dog lidt tra­e­ge, li­ge­som ska­er­men er lidt un­der ni­veau for et to­pur. En­de­lig er urets pro­ces­sor ik­ke helt på ni­veau med de bed­ste i te­sten, og uret re­a­ge­rer lidt lang­somt på in­put – li­ge­som up­lo­ad­ti­der­ne kun­ne øn­skes at va­e­re no­get hur­ti­ge­re.

Den op­ti­ske hånd­leds­puls­må­ler er til gen­ga­eld blandt de bed­ste. Den be­står af he­le 9 LED-lys (mod ty­pisk 3) og er bå­de hur­tig og pra­e­cis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.