Sva­er­va­eg­ter til tun­ge løft

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Der bli­ver ik­ke gå­et på kom­pro­mis med kra­ve­ne til sta­bi­li­tet og støt­te i Re­e­boks over­ra­sken­de kom­fortab­le ‘sva­er­va­egts­sko’ til hardco­re styr­ke­løft.

RE­E­BOK LEGACY LIFTER

Pris: 1.499 kr.

Hvad: For­sta­er­ket styr­ke­tra­e­nings­sko med ud­pra­e­get fo­kus på stil­le­stå­en­de tun­ge løft. To velcro­strop­per over vri­sten.

Den­ne sko er i ud­pra­e­get grad en spe­ci­alsko – la­vet med en mar­kant løf­tet ha­el (22 mm), hvil­ket ka­rak­te­ri­se­rer sko la­vet til isa­er va­egt­løft­ning, men og­så ge­ne­relt tung stil­le­stå­en­de va­egt­tra­e­ning. Af den­ne år­sag eg­ner den sig så­le­des i min­dre grad til ge­ne­rel fit­nessbrug, da den hø­je ha­el kan va­e­re en ulem­pe un­der ak­ti­vi­te­ter hvor man skal flyt­te fød­der­ne

(fx gang, løb og hop). Sko­en kan der­for kal­de på et ek­stra par sko af den klas­si­ske fla­de slags, hvis tra­e­nin­gen og­så om­fat­ter øvel­ser, der ik­ke kun er sta­tio­na­e­re.

Legacy Lifter har en god sål, som gi­ver fast greb i un­der­la­get, og man har en ud­pra­e­get op­le­vel­se af at stå godt og sik­kert.

Sko­en er kom­forta­bel at ha­ve på, og til trods for at sko af den­ne ty­pe helst skal sid­de stramt på fo­den, fø­les den be­ha­ge­lig pga. de blø­de ma­te­ri­a­ler, der er brugt. Pas­for­men er god, sko­en slut­ter rart til ved ha­e­len, og den gri­ber stramt og fast om fo­den – ik­ke mindst på grund af de tva­er­gå­en­de kraf­ti­ge strop­per hen over vri­sten. Kon­struk­tio­nen gør den dog og­så re­la­tivt tung i for­hold til an­dre sko i sam­me ka­te­go­ri. Det­te er af­gjort en for­del, hvis man skal stå stil­le (sik­rer me­re sta­bi­li­tet) som fx i squats, men kan va­e­re en ulem­pe, når man skal be­va­e­ge fød­der­ne som fx i lun­ges.

Ånd­bar­he­den kun­ne godt va­e­re bed­re, for ma­te­ri­a­ler­ne er re­la­tivt tyk­ke og iso­le­ren­de, og vi op­le­ve­de alt­så gen­nem­blød­te so­k­ker ef­ter hver tra­e­nings­ses­sion i et varmt styr­ke­lo­ka­le.

KON­KLU­SION: Vel­lyk­ket spe­ci­alsko, som vil få smilet frem hos de se­ri­øst tungt løf­ten­de i styr­ke­lo­ka­let. Sta­bi­li­tet, pas­form og kom­fort går op i en hø­je­re en­hed.

So­lidt greb om fo­den, me­get fast sål og mar­kant ha­el­drop.

Gan­ske varm.

Det sort-hvi­de de­sign er ført igen­nem i så­len og gi­ver et klas­sisk, stil­rent look. Det ag­gres­si­ve ha­el­drop – med 22 mm høj ha­el – un­der­stre­ger sko­ens kla­re fo­kus på se­ri­øst tun­ge løft.

De to kraf­ti­ge velcr­orem­me op over vri­sten sik­rer ek­stra fast hold på fo­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.