Led­nings­fri luksus­lyd

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Med ver­sio­nen E8 Mo­tion har B&O ført sit trå­d­lø­se luksus­he­ad­set E8 ind i tra­e­nings­u­ni­ver­set og fit­nes­slo­ka­ler­ne. Og det fun­ge­rer over­ra­sken­de godt.

B&O BEOPLAY E8 MO­TION

Pris: 2.750 kr.

Hvad: Tru­ly wi­re­less in-ear-hø­re­te­le­fon, stø­vog van­dre­si­stent, led­nings­frit op­la­der-etui, ud­valg af gum­mi­vin­ger og si­li­ko­ne­prop­per.

Vi har igen­nem ti­den te­stet di­ver­se B&O-he­ad­set til sved­dri­ven­de og actionfyld­t tra­e­ning – uden no­gen­sin­de at va­e­re syn­der­lig im­po­ne­re­de, må vi in­drøm­me. Men, men – med Mo­tion-ud­ga­ven her af B&O’s po­pu­la­e­re fuld­sta­en­dig trå­d­lø­se E8-he­ad­set kan vi kun kon­sta­te­re, at det nu vir­ker, som om de­sig­ner­ne hos luksus­bran­det har fat i den lan­ge en­de.

Først og frem­mest er der sør­get for, at sved, fugt og støv ik­ke kan på­vir­ke el­ler øde­la­eg­ge dis­se – dy­re – prop­per. Og så sid­der Mo­tion for­bløf­fen­de godt – bå­de når det går hef­tigt for sig i tra­e­nings­lo­ka­let, og ude på lø­be­ru­ten. Og­så når vi sved­te bravt i det som­mer­he­de fit­nes­scen­ter, sad de, uden at man måt­te pil­le og ju­ste­re på fit­tet. Det go­de fit ha­en­ger sam­men med en fin kom­bi­na­tion af en støt­ten­de gum­mi­vin­ge og en si­li­ko­ne­prop (el­ler skum­prop) til ind i sel­ve øre­gan­gen. Dis­se med­føl­ger i di­ver­se stør­rel­ser, så man kan til­pas­se fit­tet in­di­vi­du­elt.

Med det ta­et­slut­ten­de fit føl­ger dog og­så en no­get ‘in­de­luk­ket’ oste­klok­ke­for­nem­mel­se, som nog­le men­ne­sker be­stemt ik­ke bry­der sig om. Har man ik­ke den an­ke, så kan man her­fra gla­e­de sig over et flot og rent lyd­bil­le­de, som selv el­lers me­get kri­ti­ske he­ad­set­mod­stan­de­re nok vil over­ra­skes over, og man kan nemt ram­me et lyd­ni­veau – bå­de med mu­sik og ta­le­ra­dio – som fun­ge­rer for­nemt i lar­men­de om­gi­vel­ser som et fyldt tra­e­nings­lo­ka­le.

Be­tje­nin­gen kan hel­dig­vis kla­res via øre­prop­per­ne – med kor­te el­ler la­en­ge­re be­rø­rin­ger af den ene el­ler den an­den prop. Du kan fx skrue op og ned for ly­den, skif­te mel­lem num­re, be­sva­re te­le­fo­nopkald og ak­ti­ve­re Si­ri. Det er dog små­for­vir­ren­de og sva­ert at hu­ske – isa­er hvis man står med ga­l­o­pe­ren­de høj puls og fx vil ta­ge et opkald. Så det tog no­get tid at få styr på de man­ge ta­ste­kom­bi­na­tio­ner. Men det ta­ger vi ger­ne med. Og li­ge­så, at prop­per­ne sta­dig ik­ke er mar­ke­dets mind­ste – og langt­fra usyn­li­ge i ører­ne.

AE­r­ger­ligt er det dog, at B&O sta­dig in­si­ste­rer på en ud­pra­e­get hig­hend­pris. Ak ja, luksus ko­ster ...

KON­KLU­SION: Luksus­løs­nin­gen i trå­d­lø­se he­ad­set til den ak­ti­ve m/k, som ger­ne vil ha­ve de­sign og funk­tio­na­li­tet, der går op i en hø­je­re en­hed – og­så selv­om det så ko­ster kas­sen.

Velsid­den­de, ri­ge­li­ge til­pas­nings­mu­lig­he­der, god lyd, vel­fun­ge­ren­de tek­no­lo­gi, mas­ser af fi­ne funk­tio­ner.

Oste­klok­ke­fø­lel­se, ro­det touch, pris.

Be­tje­nin­gen fo­re­går med små touch på den ene el­ler den an­den øre­en­hed. Funk­tio­ner­ne kra­e­ver lidt til­vaen­ning.

Si­li­ko­ne­prop­per­ne er i fle­re stør­rel­ser og kan ud­skif­tes for op­ti­malt fit. Li­ge­så med de små gum­mi­vin­ger.

Er prop­per­ne gå­et død for po­wer, kan etu­i­et på 10 mi­nut­ter ly­no­p­la­des til en ti­mes brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.