MASKINPARK

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD -

— en ny ge­ne­ra­tion af top­ef­fek­ti­ve ma­ski­ner by­der sig til i fit­nes­scen­te­ret. Se de bed­ste valg.

Når vin­ter­vej­ret ra­ser, og vi flyt­ter kon­di­tions­tra­e­nin­gen in­den­for i fit­nes­scen­te­ret, er klas­si­ske ma­ski­ner som lø­bebån­det, cros­strai­ne­ren og kon­di­cyk­len of­te de fo­re­truk­ne valg. Men frem for al­tid at ka­ste dig over de ma­ski­ner, du ken­der, kan du med for­del ud­for­ske nog­le af de ny­e­re til­fø­jel­ser til ma­skin­par­ken. Det kan nem­lig gø­re din vin­ter­tra­e­ning sjove­re, me­re va­ri­e­ret og su­per­ef­fek­tiv.

Kig­ger du dig om­kring i kar­dio­om­rå­det i dit lo­ka­le fit­nes­scen­ter, vil du må­ske op­da­ge, at ik­ke alt er ved det gam­le. Godt nok fyl­der de klas­si­ske ma­ski­ner som lø­bebån­det, ro­ma­ski­nen, cros­strai­ne­ren og kon­di­cyk­len sta­dig mest i de fle­ste cen­tre, men på det se­ne­ste har de gam­le ken­din­ge få­et sel­skab af en stri­be nye op­fin­del­ser. Ind er ryk­ket ma­ski­ner, som har det til­fa­el­les, at de er sa­er­lig vel­eg­ne­de til højin­ten­siv in­ter­val­tra­e­ning (HIIT), der er en af ti­dens hot­te­ste tra­e­ning­s­ten­den­ser.

– HIIT har gi­vet an­led­ning til en mas­se in­nova­tion i fit­nes­sin­du­stri­en, og det er der kom­met nog­le ma­ski­ner ud af, som er ble­vet ret po­pu­la­e­re i vo­res cen­tre in­den for de se­ne­re år, forta­el­lerAle­xan­der Bro­ch­mann My­ers, der er Pro­duct Di­rector hos Nor­dens stør­ste fit­nes­ska­e­de, SATS.

Her er det isa­er air­bi­ken, trap­pe­ma­ski­nen og lø­bebån­det uden mo­tor, der har få­et godt fat i med­lem­mer med lyst til at få pul­sen op i det rø­de felt med hår­de in­ter­val­ler. Har du end­nu ik­ke prø­vet kra­ef­ter med nog­le af de nye ma­ski­ner, så kan du med for­del gå lidt på op­da­gel­se i ma­skin­par­ken den­ne vin­ter, for det gør in­den­dør­stra­e­nin­gen me­get sjove­re og ef­fek­ti­ve­re, hvis du ik­ke al­tid la­ver det sam­me, når du er i fit­nes­scen­te­ret.

– Hvis man må­ske sy­nes, at tu­re­ne på lø­bebån­det er be­gyndt at bli­ve lidt ke­de­li­ge, så kan det va­e­re en god idé at prø­ve nog­le af de nye spa­en­den­de al­ter­na­ti­ver for at få va­ri­a­tion i tra­e­nin­gen og mi­k­se ens nor­ma­le tra­e­ning med in­ter­val­tra­e­ning, der er bå­de ef­fek­tiv og tids­be­spa­ren­de, si­ger Ale­xan­der Bro­ch­mann My­ers.

Her gu­i­der vi til fem af de nye kar­dio­ma­ski­ner, der helt sik­kert og­så er ryk­ket ind i et fit­nes­scen­ter na­er dig. Må­ske fin­des din nye fa­vo­rit­ma­ski­ne li­ge her.

Air­bi­ken er de se­ne­re år ble­vet et po­pu­la­ert valg, når der står in­ter­val­ler på pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.