STYRKESKOL­EN

Hur­tigt – bil­ligt – ef­fek­tivt!

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD -

— fuld plan med go­de øvel­ser kun med hånd­va­eg­te, li­ge til at la­ve hjem­me på stu­e­gul­vet el­ler ta­ge med i fit­nes­scen­te­ret.

Mang­len på frem­skridt er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at vi nog­le gan­ge mi­ster gej­sten og stop­per med at tra­e­ne i lan­ge pe­ri­o­der. I vo­res styr­ke­se­rie sør­ger vi for, at du lø­ben­de bli­ver ud­for­dret og bli­ver ved med at ud­vik­le dig – pro­gram­mer­ne bli­ver nem­lig en tak hår­de­re fra må­ned til må­ned. Gi­ver du den gas i ba­re 30 mi­nut­ter 2-3 gan­ge om ugen med de ef­fek­ti­ve øvel­ser, vil du med ga­ran­ti få re­sul­ta­ter, som kan bå­de ses og ma­er­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.