DU VAENNER DIG HUR­TIGT TIL EN NY LØBESTIL

Det kra­e­ver øget kon­cen­tra­tion at aen­dre sin lø­be­ryt­me – men al­le­re­de ef­ter få tu­re er hjer­nen op­da­te­ret.

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Lø­ber du med lan­ge og tun­ge skridt, kan det va­e­re en god idé at ju­ste­re lidt på din løbestil. Ved at ta­ge fle­re skridt pr. mi­nut kan du bli­ve en ef­fek­ti­ve­re lø­ber og mind­ske ri­si­ko­en for ska­der. Det kra­e­ver no­get kon­cen­tra­tion at aen­dre på den må­de, man lø­ber, men iføl­ge et nyt stu­die vil du hur­tigt vaen­ne dig til den nye ryt­me. For­ske­re sat­te 13 lø­be­re til at øge de­res skridt­fre­kvens med 5-10 pct. Så­kald­te EEG-må­lin­ger af lø­ber­nes hjer­ne­ak­ti­vi­tet vi­ste nu en mar­kant øget ak­ti­vi­tet i de om­rå­der af hjer­nen, der er for­bun­det med ind­la­e­ring af nye fa­er­dig­he­der, sam­men­lig­net med når de løb med de­res nor­ma­le ryt­me. I lø­bet af den føl­gen­de må­ned skul­le lø­ber­ne gen­nem­fø­re 8 lø­be­tu­re på mindst 5 km med den nye skridt­fre­kvens, hvor­ef­ter de igen blev te­stet i la­bo­ra­to­ri­et. Her vi­ste det sig, at hjer­ne­ak­ti­vi­te­ten, når de løb med den hur­ti­ge­re skridt­fre­kvens, var til­ba­ge på nor­ma­len. Hjer­nen op­fat­te­de alt­så nu den nye lø­be­ryt­me som na­tur­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.