CYK­LING PÅ LUFT

Aktiv Træning (Denmark) - - KARDIO PÅ 5 NYE MÅDER -

Ma­ski­ne: AirBi­ke, Air­dy­ne m.fl.

Hvad er det: Den­ne hy­brid mel­lem en cros­strai­ner og en kon­di­cy­kel er ble­vet po­pu­la­er i cros­sfit- og fit­nes­scen­tre ver­den over. Den gi­ver hård helkro­p­stra­e­ning, som på kort tid sen­der din puls på him­mel­fart. En airbi­ke ad­skil­ler sig fra en nor­mal kon­di­cy­kel, ved at der i ste­det for et hjul for­re­st er en stor ven­ti­la­tor. Det har den ef­fekt, at jo hur­ti­ge­re du tra­e­der i pe­da­ler­ne, jo me­re sti­ger be­last­nin­gen, og jo hår­de­re bli­ver det. Sam­ti­dig har ma­ski­nen be­va­e­ge­li­ge hånd­tag, som skal tra­ek­kes frem og til­ba­ge li­ge­som på cros­strai­ne­ren, så he­le krop­pen er i brug, når du gi­ver den gas på ma­ski­nen. En airbi­ke er per­fekt til højin­tens in­ter­val­tra­e­ning (HIIT), hvor­i­mod den ik­ke er det op­lag­te valg til lan­ge cy­kel­tu­re i mo­de­rat tem­po. Tip! Et HIIT-tra­e­nings­pas kan byg­ges op på man­ge for­skel­li­ge må­der. Prøv fx at kø­re 10-15 in­ter­val­ler, hvor du skif­ter mel­lem 30 se­kun­ders sprint og 60 se­kun­ders hvil, hvor du kun tra­e­der let i pe­da­ler­ne. De hår­de in­ter­val­ler er ek­stremt tid­s­ef­fek­tiv tra­e­ning, som boo­ster din kon­di­tion og for­bra­en­der kal­o­ri­er, sam­ti­dig med at ef­ter­for­bra­en­din­gen fort­sa­et­ter med at ban­ke der­u­dad i ti­mer­ne ef­ter din tra­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.