LØB UDEN MO­TOR

Aktiv Træning (Denmark) - - KARDIO PÅ 5 NYE MÅDER -

Ma­ski­ne: AirRun­ner, Skil­l­mill m.fl.

Hvad er det: Det­te spe­ci­el­le lø­bebånd kan først og frem­mest ken­des på lø­be­fla­dens kur­ve­de form. Det, der for al­vor gør det helt for­skel­ligt fra de tra­di­tio­nel­le mo­del­ler, er dog, at det ik­ke er en mo­tor, der dri­ver bån­det. Du er mo­to­ren, og det er så­le­des di­ne skridt, der be­stem­mer, hvor hur­tigt bån­det kø­rer. Bån­det er spe­ci­elt ud­vik­let til sprint­tra­e­ning, og her er den sto­re for­del, at bån­det sa­et­ter hur­tigt i gang. Du slip­per alt­så for at tryk­ke på knap­per for at få bån­det op i den øn­ske­de fart til di­ne in­ter­val­ler – det er ba­re ud over step­per­ne, som når du lø­ber uden­dørs. For de rig­tig hur­ti­ge er det des­u­den en for­del, at det ik­ke har no­gen maks.-ha­stig­hed. Selv­om den­ne ty­pe lø­bebånd er ek­stra vel­eg­net til in­ter­val­tra­e­ning, kan du sag­tens lø­be la­en­ge­re tu­re på bån­det. Nog­le op­le­ver til­med, at det fø­les me­re na­tur­ligt sam­men­lig­net med et tra­di­tio­nelt lø­bebånd. Iføl­ge fle­re pro­du­cen­ter for­bra­en­der du 30 pct. fle­re kal­o­ri­er ved en gi­ven ha­stig­hed end ved til­sva­ren­de løb på et al­min­de­ligt lø­bebånd, og fle­re stu­di­er pe­ger på, at der er no­get om snak­ken.

Tip! Bliv ik­ke over­ra­sket, hvis du har pro­ble­mer med at hol­de det tem­po, du er vant til, når du ryk­ker over på det kur­ve­de lø­bebånd. Et stu­die slog nem­lig for ny­lig fast, at du skal ar­bej­de mar­kant hår­de­re for at hol­de en gi­ven ha­stig­hed på den­ne ty­pe lø­bebånd. De 13 mand­li­ge lø­be­re i stu­di­et skul­le fx bru­ge 38,4 pct. me­re ilt på at hol­de et be­stemt tem­po på det kur­ve­de bånd end på et al­min­de­ligt lø­bebånd. De­res puls var sig­ni­fi­kant hø­je­re, det sam­me var de­res skridt­fre­kvens – og ik­ke mindst var de­res vur­de­ring af, hvor hårdt det føl­tes, he­le 27,2 pct. hø­je­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.