VINTERKLAR­GØR DIN CY­KEL

Hvis du er klar på at tram­pe gen­nem vin­te­r­ens møg­vejr, så sørg for, at din ra­cer og­så er det. Her kan du se, hvad du skal bru­ge til at ‘kla­e­de’ din tro­fa­ste vin­ter­cy­kel på – og ik­ke mindst til at ple­je den ka­er­ligt med ef­ter stra­bad­ser­ne.

Aktiv Træning (Denmark) - - MAD I FAD -

1 KAEDESMØRI­NG

Va­elg en kaedesmøri­ng ud­vik­let spe­ci­elt til vådt fø­re, så ka­e­den ‘su­ger’ så lidt skidt og møg til sig som mu­ligt. En voks­ba­se­ret, bi­o­lo­gisk ned­bry­de­lig smø­ring gi­ver så­le­des en tør­re­re og me­re sm­ud­s­af­vi­sen­de over­fla­de – og er mil­jø­ven­lig. Kra­e­ver en helt ren ka­e­de ved først på­fø­ring.

X-Sau­ce Eco-Lu­be, 119 kr.

2 SKAERME

Ik­ke mindst di­ne cy­kel­fa­el­ler vil sa­et­te pris på di­ne lan­ge, hel­da­ek­ken­de skaerme – her med ind­byg­get sta­enk­klap – som be­skyt­ter bå­de dem og dig selv for kon­stant op­sprøjt. Skaerme er ret nem­me at mon­te­re, men va­er obs på, at de pas­ser til din da­ek­bred­de og brem­se­ty­pe.

SKS Ra­ce­bla­de Long, 399 kr.

3 KAEDERENSE­BOKS

Til nem, grun­dig (og min­dre svi­nen­de) ka­e­de­rens­ning uden at skul­le skil­le tin­ge­ne ad er en ‘ka­e­de­skrub­ber’ ret han­dy. Fyld lidt de­grea­ser i bun­den, luk bok­sen om ka­e­den, og kør ka­e­den rundt. De ind­byg­ge­de bør­ster kom­mer godt ind i led mv., og du slip­per for oliesprøjt i al­le ret­nin­ger.

Park Tool Cyclo­ne, 299 kr.

4 VASKESPRAY

Med et sa­e­be­ren­se­mid­del på spray­fla­ske gør du ren­gø­rin­gen no­get nem­me­re. Skyl cyk­len, sprøjt sa­e­ben på ram­me, gaf­fel og co­ck­pit, vent et par mi­nut­ter, og vask så med en blød bør­ste. Skyl ef­ter, og gen­tag ef­ter be­hov. Muc-Off Bi­ke Cle­a­ner, 119 kr.

5 DAEKINDLAE­G

Jo­vist, et par daekindlae­g pla­ce­ret mel­lem da­ek og slan­ge øger be­stemt va­eg­ten og er små­be­sva­er­li­ge ved punk­te­rin­ger. Men du punk­te­rer til gen­ga­eld (sik­kert) ik­ke, og det er alt­så pri­o­ri­te­ten på en iskold tur. Tjek, at stør­rel­sen på ind­la­eg og da­ek­bred­de pas­ser sam­men. Bi­kePart­ner-daekindlae­g, 89 kr.

6 KAEDERENS

En så­kaldt de­grea­ser til hyp­pig, grun­dig af­rens­ning af ka­e­de og kas­set­te er helt uund­va­er­lig, for he­le ka­e­de­linj­en bli­ver ba­re sna­sket grun­digt til af vand, grus og salt. Kig even­tu­elt ef­ter en mil­jø­ven­lig, bi­o­lo­gisk ned­bry­de­lig de­grea­ser.

Zé­fal Bi­ke Bio De­grea­ser, 119 kr.

7 SMUDSAFVIS­NING

Slut­ter du va­sken af med at sprøjte ram­men med en sm­ud­s­af­vi­sen­de for­seg­ler, gør du ren­gø­rin­gen nem­me­re na­e­ste gang, for­di skidt og møg ik­ke ha­ef­ter så nemt. En mi­kro­fi­ber­klud er god til at tør­re ef­ter med.

Muc-Off Bi­ke Pro­tect, 109 kr.

8 VINTERDAEK

Det sid­ste, du øn­sker, er at stå frysen­de i vejsi­den med iskol­de fin­gre og bak­se med en punk­te­ring. Kraf­ti­ge­re, hård­fø­re da­ek er slidsta­er­ke­re og sik­rer dig (na­er­mest) punk­ter­fri tu­re. En bre­de­re pro­fil, fx 28 mm, gi­ver og­så bed­re vej­greb og kom­fort.

Schwal­be Du­ra­no Plus, 299 kr.

9 BØR­STER

Hver ting sin bør­ste (du vil jo ik­ke ha­ve en olie­fed­tet bør­ste op på ram­men, vel), så en stor, blød bør­ste til at fjer­ne fast­gro­et snavs med på stel, gaf­fel, co­ck­pit mv., en lil­le, blød bør­ste til hjul og tran­ge ste­der samt en stiv, smal kas­set­tebør­ste til at kom­me til med ved tand­hjul og pul­leyhjul. Muc-Off-bør­stesa­et, 199 kr.

10 KAEDEMÅLER

Et sim­pelt lil­le red­skab til med et snup­tag at tjek­ke, hvor slidt din ka­e­de er. Skif­ter du ka­e­de i ti­de, sli­des din (dy­re) kas­set­te ik­ke unø­digt og hol­der la­en­ge­re.

BBB ChainCheck­er, 99 kr.

11 ASS SA­VER

Er du ik­ke til ful­de skaerme, kan du be­skyt­te dig selv mod sprøjt op ad ryg­gen med en så­kaldt Ass Sa­ver, der nemt mon­te­res uden va­er­k­tøj – den skal blot fol­des ind un­der sad­len.

Ass Sa­vers, 49 kr.

12 LYNLAPPER 12

Er uhel­det ude, kan du evt. fik­se punk­te­rin­gen i en fart med en selv­kla­e­ben­de mi­nilap, så du kan tril­le hjem.

Tip Top Qu­i­ck Patch, 59 kr.

13 BREMSEKLOD­SER

Vin­ter­sa­e­so­nen sli­der på di­ne bremseklod­ser, så tjek dem ja­evn­ligt, og skift ved mind­ste be­hov. En bil­li­ge­re klods er et fint valg til års­ti­den – slid­det og de sto­re pris­for­skel­le ta­get i be­tragt­ning.

Shi­ma­no Bra­ke Sho­es, 59 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.