Mas­ser af tra­e­ning­s­ur for pen­ge­ne

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Med Po­lars nye tra­e­ning­s­ur får du man­ge af de sam­me funk­tio­ner som i top­mo­del­ler­ne – til en langt bil­li­ge­re pen­ge. Og sam­ti­dig får du fle­re nye, gan­ske unik­ke funk­tio­ner.

POLAR IGNITE

Pris: 1.599 kr. In­fo: polar.com

Hvad: Tra­e­ning­s­ur med tou­chska­erm, GPS og hånd­leds­puls. Vand­ta­et ned til 30 me­ter. Va­egt: 35 g. Bat­te­ri­tid: 3-4 da­ge.

Ef­ter ad­skil­li­ge år lan­ce­re­de Polar sid­ste ef­ter­år i år to nye am­bi­tiø­se mul­tis­port­su­re Van­ta­ge V og lil­le­broren Van­ta­ge M. Nu har fin­ner­ne, lidt me­re ube­ma­er­ket, sendt det me­re bud­get­ven­li­ge fit­nes­sog tra­e­ning­s­ur Ignite på ga­den. Det er let­te­re og enk­le­re end de to mul­tis­port­su­re og for­sy­net med tou­chska­erm og ba­re én en­kelt knap. Fo­kus er me­re på sund­hed og hver­dags­ak­ti­vi­tet, men Ignite har al­li­ge­vel man­ge af de sam­me tra­e­nings­funk­tio­ner som de to Van­ta­ge­mo­del­ler.

Nog­le af de me­re avan­ce­re­de funk­tio­ner som watt, mul­tis­port og (desva­er­re) ma­nu­el mar­ke­ring af om­gan­ge mang­ler, men til gen­ga­eld har Ignite en stri­be funk­tio­ner, som de dy­re­re ure ik­ke har (end­nu). Sleep Plus Sta­ges re­gi­stre­rer søv­nen i de­tal­jer, og Night­ly Re­ch­ar­ge­funk­tio­nen be­reg­ner, hvor godt du re­sti­tu­e­rer i lø­bet af nat­ten, blandt an­det ved hja­elp af hjer­te­ og ån­de­d­ra­ets­fre­kvens. Spe­ci­elt den sid­ste er fa­sci­ne­ren­de og nyt­tig og la­der til at va­e­re ret pra­e­cis.

Tra­e­nings­vej­le­de­ren FitS­park hja­el­per med at struk­tu­re­re og plan­la­eg­ge tra­e­nin­gen på bag­grund af blandt an­det tra­e­nings­hi­sto­rik, og hvor godt du er re­sti­tu­e­ret. Det kan va­e­re nyt­tigt, hvis du ik­ke føl­ger et tra­e­nings­pro­gram og ba­re vil kom­me i ge­ne­relt bed­re form. Spe­ci­elt vej­led­nin­gen til styr­keø­vel­ser­ne, med små fi­gu­rer, som vi­ser øvel­ser­ne, er fin.

I prak­sis op­le­ve­de vi dog, at tra­e­nings­vej­led­nin­gen ik­ke vir­ke­de, for vi fik of­te be­sked om, at det var tid at byg­ge mus­k­ler, da­gen ef­ter hård styrketrae­ning – el­ler at vi bur­de lø­be in­ter­val­ler, umid­del­bart ef­ter at hav­de gjort net­op dét.

Uret er let og be­ha­ge­ligt om ar­men. Ska­er­men er skarp og fin, og me­nu­struk­tu­ren en­kel og in­tu­i­tiv at navi­ge­re i. I før­ste om­gang kan Ignite vir­ke for en­kelt, men bag den ret simp­le over­fla­de gem­mer der sig fi­ne mu­lig­he­der for at gra­ve da­ta frem og aen­dre indstil­lin­ger.

Hånd­leds­pul­sen, som har tre for­skel­li­ge sen­sor­ty­per, er blandt de bed­ste, vi har te­stet, men GPS’en kun­ne godt va­e­re lidt hur­ti­ge­re.

KON­KLU­SION: Am­bi­tiø­se mo­tio­ni­ster vil sav­ne tra­e­nings­funk­tio­ner, men for de fle­ste har Ignite me­re end nok. Det er et godt ur til dem, som er op­ta­get af sund­hed – og vil i god al­l­ro­und form. God pris. Let. God ska­erm. Søvn- og re­sti­tu­tions­funk­tio­ner. Navi­ga­tion. Over­ra­sken­de få smartwat­ch­funk­tio­ner. Sav­ner en lap-knap.

Night­ly Re­ch­ar­ge hed­der den funk­tion, der må­ler, hvor me­get du sover, og hvor me­get dit au­to­no­me ner­ve­sy­stem (ANS) kom­mer sig un­der søvn.

FitS­park­funk­tio­nen hol­der styr på din styrketrae­ning, og små ani­me­re­de fi­gu­rer vi­ser dig øvel­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.