Cy­kelklar i kul­de og slask

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Der er fo­kus på var­me­ev­ne og se­ri­øs vejraf­vis­ning i Rap­has vel­lyk­ke­de, hardco­re cy­kel­tights til sta­e­di­ge vin­ter­ryt­te­re, der lystigt tril­ler ud trods vej­r­g­u­der­nes ra­sen.

RAP­HA PRO TEAM WIN­TER TIGHTS II

Pris: 2.000 kr.

Hvad: Lan­ge cy­kel­bibs i kraf­ti­ge, vejraf­vi­sen­de ma­te­ri­a­ler, med ind­lagt pu­de, 360-gra­ders re­fl­eks­print, mi­niryg­lom­me.

Hø­rer du til de ryt­te­re, der trod­ser vin­te­r­ens kul­de­gra­der, frysen­de vind, ned­bør og sla­sken­de op­sprøjt ki­lo­me­ter ef­ter ki­lo­me­ter, så ken­der du va­er­di­en af et par se­ri­øst var­me og vejraf­vi­sen­de lan­ge tights, og her vil en­gel­ske Rap­has velaf­prø­ve­de Pro Team Win­ter Tights i den up­da­te­de ver­sion 2 va­e­re en tro­fast og plig­top­fyl­den­de fa­el­le på de bar­ske tu­re. Det kan vi trygt skri­ve un­der på ef­ter at ha­ve te­stet dem på egen krop igen­nem må­ne­ders vej­r­ud­sat cyk­ling.

Tight­se­ne er i den grad vin­ter­var­me, bl.a. tak­ket va­e­re en mar­kant fle­e­ce­in­der­si­de – der i zo­ner til­med er dej­lig blød og op­krad­set – så der er mas­ser af kom­fort. Ma­te­ri­a­let by­der sam­ti­dig på en sa­er­de­les vel­fun­ge­ren­de vind­ og vand­af­vi­sen­de funk­tion i be­ne­nes ful­de la­eng­de og he­le vej­en op til over hof­ten – no­get, som vi hur­tigt sat­te stor pris på i møg­vejr, og så var vo­res lil­le skep­sis over for det lidt sti­ve­re ma­te­ri­a­le glemt.

Fronts­tyk­ket går re­la­tivt højt op, og kun i ryg­gen er der et lidt tyn­de­re, stra­ek­bart ma­te­ri­a­le med en lil­le ind­lagt mes­hki­le i mid­ten. Der­med un­der­stre­ges det og­så, at her har vi et par 100 pct. vin­te­r­o­ri­en­te­re­de tights med fo­kus på var­me, og ånd­bar­hed er be­stemt ik­ke en spids­kom­pe­ten­ce. På mil­de da­ge snak­ker vi alt­så en sved­dri­ven­de sag!

Snit og pas­form er for­nem, ta­et og med ma­er­k­bar kom­pres­sion uden at gå fuld­sta­en­dig i slim ra­ce­fit. Der er og­så ta­enkt i re­fl­eks­print og syn­li­ge log­o­er, så tra­fik­sik­ker­he­den er hu­sket. Og så er vi sva­ert gla­de for pu­den (ma­gen til Pro Team­bibs­ud­ga­ven), der lø­ser op­ga­ven uden så man­ge dik­ke­d­a­rer.

De små, fi­ne de­tal­jer er ik­ke glemt. Her en lil­le ek­stra­lom­me til fx mo­bil, kre­dit­kort etc.

Win­ter Tights II fås i fle­re far­ve­kom­bi­na­tio­ner, med den navy/gu­le her som den mest iøj­ne­fal­den­de og tra­fik­sik­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.