RYG OG SKUL­DRE

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Den­ne va­ri­ant af øvel­sen bent-over row tra­e­ner isa­er den øv­re del af ryg­gen og gi­ver dig styr­ken til at kun­ne ha­ve en god hold­ning he­le da­gen. Det er og­så en vig­tig øvel­se for dem, der er gla­de for ba­enkpres, for­di den ba­lan­ce­rer styr­ke­for­hol­det mel­lem krop­pens for- og bag­si­de. Trin 1 Stå med din skul­der­bred­des af­stand mel­lem fød­der­ne og hånd­va­eg­te­ne i strak­te ar­me ned for­an krop­pen. Di­ne kno­er pe­ger fremad, va­ek fra krop­pen. Bøj i hof­ten, ind­til va­eg­te­ne er un­der kna­e­høj­de. Trin 2 Løft hånd­va­eg­te­ne vin­kel­ret ud fra krop­pen og op i skul­der­høj­de. Hold po­si­tio­nen kort, mens du sam­ler skul­der­bla­de­ne. Her­ef­ter sa­en­ker du hånd­va­eg­te­ne ned i strak­te ar­me igen. An­tal: 4 x 8-10.

Tem­po: Løft ro­ligt, hold pau­se op­pe, og brug så 2 se­kun­der på lang­somt at sa­en­ke va­eg­te­ne igen.

Ar­men skal dan­ne en vin­kel på 90 gra­der i top­po­si­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.