LÅR OG BAL­LER

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Hvis du ser bul­ga­ri­an split squat ud­ført i fit­nes­scen­te­ret, er det sik­kert of­test kvin­der, der la­ver den. Ma­en­de­ne kan dog og­så med for­del ta­ge øvel­sen til sig. Den tra­e­ner ik­ke kun bal­lemus­k­ler­ne, men gi­ver dig og­så ef­fek­tiv tra­e­ning af lå­rets for­si­de. Jo hø­je­re en gen­stand du pla­ce­rer fo­den på, jo stør­re smi­dig­hed for­drer øvel­sen, så va­er ik­ke for am­bi­tiøs i star­ten.

Trin 1 Pla­cér din ba­ger­ste fod på en stol el­ler skam­mel og dit for­re­ste ben mar­kant langt for­an sto­len. Hold hånd­va­eg­te­ne ned langs si­den. Ret ryg­gen, og kig fremad.

Trin 2 Bøj dit for­re­ste ben, ind­til bag­lå­ret er pa­ral­lelt med gul­vet. Hold over­krop­pen så op­rejst som mu­ligt. Pres der­ef­ter med dit for­re­ste ben, så du kom­mer op at stå igen. Husk at stra­ek­ke kna­e­et helt ud.

An­tal: 4 x 8-10.

Tem­po: Ro­ligt. Brug 3-4 se­kun­der på at kom­me ned og op.

Und­gå at la­e­ne dig for­over. For­søg at hol­de over­krop­pen op­rejst he­le ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.