ANMELDELSE­R

Tviv­ler du på, om tru­ly wi­re­less-he­ad­set er frem­ti­den i trå­d­løs lyd til tra­e­nin­gen, så glem al skep­sis. Li­bra­to­ne Tra­ck Air+ er frem­ti­den.

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD -

— test af sa­e­so­nens nye og mest spa­en­den­de tøj og ud­styr til ak­ti­ve ma­end og kvin­der.

LI­BRA­TO­NE TRA­CK AIR+

Pris: 1.499 kr. In­fo: li­bra­to­ne.com/dk

Hvad: In ear-hø­re­te­le­fo­ner, 100 pct. trå­d­lø­se, støj­re­du­ce­rings­funk­tion, IPX4-sved- og van­dre­si­sten­te. Bat­te­ri­tid: 6 ti­mer + 18 ti­mer i etui.

Med en tru­ly wi­re­less-mo­del, der er fyldt med tek­nisk funk­tio­na­li­tet, by­der på lang bat­te­ri­tid samt bå­de er min­dre og let­te­re og til­med be­ty­de­lig bud­get­ven­li­ge­re end he­le fel­tet af sam­men­lig­ne­li­ge kva­li­tets­he­ad­set til tra­e­ning og ak­tiv livs­stil, lig­ner Li­bra­to­ne Tra­ck Air+ på pa­pi­ret et klart hit. Det var så­le­des og­så med bå­de spa­en­ding og sto­re for­vent­nin­ger, at vi prop­pe­de de små 5,6 gram let­te mi­ni­he­ad­set i ører­ne og gav den gas på lø­be­ru­ter og i tra­e­nings­lo­ka­let.

Og lad det da ba­re va­e­re sagt straks: Vi blev ik­ke skuf­fet. Tra­ck Air+ sid­der su­per­godt i ører­ne, og den klej­ne stør­rel­se og la­ve va­egt be­ty­der, at de hver­ken ‘strit­ter’ ud af øret, så de po­ten­ti­elt kan ge­ne­re ved øvel­ser på gulv el­ler ba­enk, el­ler bli­ver tra­et­ten­de at gå med i la­eng­den.

Det er dog vig­tigt, at prop­per­ne slut­ter ta­et – ik­ke ba­re for fit­tet, men i høj grad og­så for den op­ti­ma­le lydop­le­vel­se – og når de ret­te prop­per var valgt, så på­vir­ke­de selv den mest sved­dri­ven­de ud­fol­del­se ik­ke fit­tet for os. Ik­ke på no­get tids­punkt føl­te vi, at prop­per­ne sad løst el­ler var ved at ar­bej­de sig ud.

Li­bra­to­ne lover, at Tra­ck Air+ er sved- og støv­re­si­sten­te, hvil­ket vi må si­ge hol­der stik. Vi fik ‘vold­te­stet’ dem i et plud­se­ligt se­ri­øst skybrud på lø­be­tu­ren, der på se­kun­der gen­nem­blød­te alt, in­den vi nå­e­de i lae. Men he­ad­set og lyd var (hel­dig­vis) helt upå­vir­ket.

Den til­knyt­te­de app, der skal hi­ves ned på mo­bi­len, by­der på ret få indstil­lin­ger – fx kan man va­el­ge tre for­u­dindstil­le­de ‘lyd­bil­le­der’ (ek­sem­pel­vis ek­stra bas), som man swi­per sig igen­nem. Det er og­så i ap­pen, man kan indstil­le double tap-be­tje­nings­funk­tio­ner­ne på de to øre­prop­per. Her kan man va­el­ge mel­lem fi­re funk­tio­ner: play/ pau­se, skif­te noi­ce-can­cel­ling-til­stand, hop­pe til na­e­ste num­mer samt ‘Siri’-funk­tion. I prak­sis har man så­le­des to be­tje­nin­ger via prop­per­ne. Her i Air+-ud­ga­ven be­ty­der det dog og­så, at man ik­ke kan skrue op og ned for ly­den via øre­prop­pen, men skal ha­ve fat i mo­bi­len. I lil­le­broren, Tra­ck

Air, uden noise-can­cel­ling er der så­le­des ble­vet ‘plads’ til lydstyr­ke­funk­tio­nen. Her sav­ner vi det, for i vo­res bog er det rart at kun­ne skrue op og ned for ly­den, når man tra­e­ner, uden at skul­le hi­ve mo­bi­len frem.

Lydsi­den er og­så ‘thumbs up’. Vi er me­get im­po­ne­re­de, og det er af­gjort no­get af den bed­ste lyd, vi har op­le­vet i et tra­e­nings­he­ad­set. Sam­ti­dig er der ind­byg­get en vel­fun­ge­ren­de ak­tiv støj­da­emp­ning, som til­by­der tre indstil­lin­ger, bl.a. en Smart Noise Can­cel­ling-indstil­ling, der selv re­gu­le­rer ef­ter ly­dom­gi­vel­ser­ne. Det er funk­tio­ner, man hur­tigt sa­et­ter pris på i et støj­fyldt tra­e­nings­cen­ter.

En lil­le, men rar de­tal­je er i øv­rigt, at prop­per­ne selv re­gi­stre­rer, når du har dem på – og stop­per au­to­ma­tisk, når du ta­ger dem af. Nem­me­re kan det ik­ke va­e­re.

Prop­per­ne op­la­des i det lil­le op­be­va­rings­etui – der nemt kan lig­ge i lom­men – via USB-C-ka­bel el­ler end­da trå­d­løst med den så­kald­te QI-stan­dard. Prop­per­ne hol­des på plads i etu­i­et med gan­ske sta­er­ke mag­ne­ter, der gør det nemt at pla­ce­re dem rig­tigt – og lidt sva­e­re­re at få dem op. En prop ve­jer ba­re 5,6 gram, og trods den klej­ne stør­rel­se sty­res en­kel­te funk­tio­ner med små tryk di­rek­te fra prop­pen.

Et af de kla­re plus­ser ved Tra­ck Air+ er det mini­ma­li­sti­ske de­sign, så prop­per­ne na­e­sten ik­ke be­ma­er­kes i ører­ne.

I Li­bra­to­ne­ap­pen kan du bl.a. va­el­ge mel­lem tre pra­e­de­fi­ne­re­de ly­dindstil­lin­ger, li­ge­som du kan va­el­ge én dob­belt-tap­funk­tion til hver øre­prop, fx play/ pau­se, di­gi­tal as­si­stent etc.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.