High­tech i min tra­e­ning

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD - Ni­els Chri­sti­anTha­lund,

Her på Ak­tiv Tra­e­nings re­dak­tion knu­sel­sker vi ba­re, når nye spa­en­den­de trends og land­vin­din­ger in­den for di­ver­se for­mer for tra­e­ning slår ned. Og med et par ar­ti­ge af slagsen her på det se­ne­ste – beg­ge med ud­spring i ny avan­ce­ret tek­no­lo­gi – så lad mig fluks hen­le­de op­ma­er­k­som­he­den på dis­se i na­er­va­e­ren­de spal­ter. Wat­t­må­ling har cy­kel­ryt­ter­ne ‘hyg­get’ sig med i åre­vis – så­vel pro’er som po­wer­fo­ku­se­re­de mo­tio­ni­ster – men nu er tu­ren kom­met til lø­ber­ne (en­de­lig, vil nog­le nok si­ge). For med ud­vik­lin­gen af sin­dri­ge små sen­so­rer, som kan snak­ke sam­men med fx dit tra­e­ning­s­ur, kan du nu skridt for skridt af­la­e­se dit power-out­put – og en hel mas­se me­re, som alt i alt me­get vel kan re­vo­lu­tio­ne­re den må­de, som vi lø­be­tra­e­ner og kon­kur­re­rer på. Helt som pul­stra­e­nin­gen gjor­de det, da den tek­no­lo­gi duk­ke­de op way ba­ck when ... Så tjek li­ge ar­tik­len på si­de 16. Ba­ne­bry­den­de er og­så den nye ge­ne­ra­tion af ho­me­trai­ne­re. Fak­tisk snak­ker vi slet ik­ke ho­me­trai­ne­re som så­dan, men der­i­mod su­pe­ra­van­ce­re­de in­den­dørs high­te­ch­cyk­ler uden hjul. Fle­re pro­du­cen­ter er ude med så­kald­te in­door bi­kes, der i den grad sma­ek­ker vir­tu­el cykeltraen­ing op på den sto­re klin­ge og na­er­mest gør cy­ke­l­op­le­vel­sen hjem­me i stu­en så na­tur­tro, at bi­li­ster­ne me­get vel kan se frem til snart at ha­ve lan­de­vej­en for sig selv (igen). Så vidt tror og hå­ber jeg dog ik­ke, det går. Men smugkig på fa­eno­me­net på si­de 7.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.