DER­FOR TRA­E­NER VI

Skan­di­na­ver­ne tra­e­ner først og frem­mest for at be­va­re et godt hel­bred. Det vi­ser en stor un­der­sø­gel­se, som Gar­min har fo­re­ta­get blandt mo­tio­ni­ster i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge. År­sa­ger­ne til at tra­ek­ke i tra­e­ning­s­tø­jet er dog ik­ke helt ens i de tre lan­de.

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

65%

af de sven­ske mo­tio­ni­ster tra­e­ner for at bli­ve GLADERE OG ME­RE ENER­GI­SKE, mens det kun ga­el­der 53 % af dan­sker­ne og 33 % af nord­ma­en­de­ne.

31%

af dan­sker­ne sva­rer, at de tra­e­ner for at BYG­GE MUS­K­LER. Det gør dan­sker­ne til de mest mu­skel­fik­se­re­de i Skan­di­navi­en. De til­sva­ren­de tal for sven­sker­ne er nem­lig kun 23 % og 20 % for nord­ma­en­de­ne.

16%

af nord­ma­en­de­ne tra­e­ner for at se BED­RE UD OG BLI­VE ME­RE AT­TRAK­TI­VE. Dan­sker­ne er med 19 % lidt me­re for­fa­en­ge­li­ge, men sven­sker­ne over­går al­le med 21 %.

36%

af sven­sker­ne tra­e­ner for at MIND­SKE STRESS. I Dan­mark er det kun 23 pro­cent, der pe­ger på den­ne år­sag til at motionere, og i Nor­ge lig­ger det li­ge midt imel­lem med 30 % af de ads­purg­te.

67%

af de nor­ske mo­tio­ni­ster si­ger i un­der­sø­gel­sen, at de tra­e­ner for at BE­VA­RE DE­RES GO­DE HEL­BRED. Det sam­me sva­rer 64 % af sven­sker­ne og 63 % af dan­sker­ne.

33%

af dan­sker­ne tra­e­ner for at ta­be sig, hvil­ket gør øn­sket om VAEGTTAB til den fem­te­hyp­pig­ste år­sag til at motionere. An­de­len af mo­tio­ni­ster, der tra­e­ner for at ta­be sig, er stort set ens i de tre lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.