VER­DENS 3 LA­ENG­STE LANGRENDSL­ØB

Nor­denskiölds­l­op­pet, Nord­s­ve­ri­ge [220 km]

Aktiv Træning (Denmark) - - EKSTREME LØB I SNE OG KULDE -

Det 220 km lan­ge Nor­denskiölds­l­op­pet i det nord­li­ge Sve­ri­ge er ik­ke ale­ne ver­dens la­eng­ste langrendsl­øb, men og­så et af de ae­ld­ste. Lø­bet kan da­te­res helt til­ba­ge til 1884, hvor le­de­ren af en grøn­land­s­eks­pe­di­tion vil­le be­vi­se, at man godt kun­ne kø­re 220 km på ski på un­der ét døgn. Det før­ste år vandt Pavva-Las­se Nils­son Tuor­da i ti­den 21 ti­mer og 22 mi­nut­ter. Ef­ter 132 års pau­se genop­stod lø­bet i 2016, og si­den har der va­e­ret en sti­gen­de in­ter­es­se. I år slog del­ta­ge­ran­tal­let re­kord, da der stod 425 spa­end­te lø­be­re ved start­linj­en. Årets vin­der­tid hos ma­en­de­ne lød på 11 ti­mer og 49 mi­nut­ter, mens den hur­tig­ste kvin­de gen­nem­før­te på 13 ti­mer og 51 mi­nut­ter.

Vin­der­ti­der­ne de se­ne­re år har va­e­ret va­e­sent­lig hur­ti­ge­re end i den før­ste ud­ga­ve af lø­bet i 1884.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.