Lø­be­rygs­a­ek­ke­nes Rolls-Roy­ce

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Sa­lo­mon har på smuk­ke­ste vis op­da­te­ret den po­pu­la­e­re lø­be­rygs­a­ek Ad­van­ced Skin 5.

SA­LO­MON AD­VAN­CED SKIN 5 SET

Pris: 1.100 kr. In­fo: sa­lo­mon.com

Hvad: Lø­be­rygs­a­ek i kort ve­st­de­sign til den mini­ma­li­sti­ske pend­ler el­ler de la­en­ge­re, selv­for­sør­gen­de løbeture.

Lom­mer, løk­ker, kro­ge og ela­stiks­no­re – man bli­ver helt bla­est ba­g­over, før­ste gang man ta­ger Sa­lo­mons nye Ad­van­ced Skin 5­lø­be­rygs­a­ek på, for ma­eng­den af de­tal­jer er over­va­el­den­de. Vi har talt os frem til 11 lom­mer, så du lø­ber ik­ke tør for ste­der at op­be­va­re vand, ge­ler, ener­giba­rer, te­le­fon, tøj, el­ler hvad du el­lers har brug for på din tur. Lom­mer­ne og de­res pla­ce­ring er de­sig­net, så du kan kom­me til dem uden at ta­ge rygs­a­ek­ken af. Og bort­set fra 5­li­ter­s­rum­met på ryg­gen (som og­så in­de­hol­der en min­dre lom­me til pung og nøg­ler) er det nemt at bru­ge dem al­le, mens man lø­ber.

Dog sav­ner vi ba­re en en­kelt, 100 pro­cent vand­ta­et og let­til­ga­en­ge­lig lom­me med lyn­lås, hvor man fx kan op­be­va­re en te­le­fon.

Ad­van­ced Skin 5 er ud­sty­ret med et va­eld af sno­re og løk­ker samt fle­re mu­lig­he­der for at indstil­le rygs­a­ek­ken, så den pas­ser pra­e­cist. For­an bli­ver de blø­de skul­der­strop­per holdt sam­men af en ela­stiks­nor, der går gen­nem fem punk­ter, og som kan ju­ste­res med et en­kelt tra­ek, mens man lø­ber. Og det vir­ker upå­kla­ge­ligt. Selv med fyld­te vand­fla­sker på bry­stet og ba­ga­ge­rum­met fyldt med ek­stra tøj sid­der ve­sten ta­et og uden at hop­pe rundt. Kro­ge­ne til snore­ne er en smu­le be­sva­er­li­ge at flyt­te, men ty­pisk flyt­ter du dem og­så kun én gang, så de pas­ser til dig.

Der med­føl­ger to soft­bott­les, som sid­der højt på ve­sten, så man kun skal dre­je ho­ve­d­et for at drik­ke. Vi let­ter på lø­be­ka­sket­ten for Sa­lo­mon – det her fun­ge­rer ba­re. Uden fla­sker og drik­ke­bla­e­re ve­jer ve­sten kun 220 gram, idet den na­e­sten ude­luk­ken­de er i mesh og tynd ny­lon, som bå­de er let og gi­ver en su­per ånd­bar­hed, når du ham­rer af­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.