Velsid­den­de klas­si­ker

Ny­e­ste ver­sion af Asi­cs’ po­pu­la­e­re ma­eng­de­tra­e­nings­sko er en af de bed­ste, vi har te­stet. Isa­er pas­for­men har få­et et mar­kant løft.

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

ASI­CS KAY­A­NO 26

Pris: 1.500 kr. In­fo: asi­cs.com

Hvad: Sta­bi­li­tets­sko. Me­mory fo­am i ha­e­len. Gel, FlyteFo­am, Pro­pel­fo­am og DuoMax i mel­lem­så­len. Va­egt: 324 gram. Drop: 10 mm.

Asi­cs’ mest iko­ni­ske mo­del er nu ude i sin 26. ud­ga­ve. Sko­en har man­ge fans, men vi har ik­ke al­tid va­e­ret at reg­ne blandt dem, for tid­li­ge­re mo­del­ler har va­e­ret lidt for tun­ge, smal­le og sti­ve.

De se­ne­ste ud­ga­ver af klas­si­ke­ren er dog ble­vet bed­re og bed­re. Og den ten­dens fort­sa­et­ter med 26. ver­sion. Det er ik­ke re­vo­lu­tio­ner, der pra­e­ger Kay­a­nos ud­vik­ling, sna­re­re små ju­ste­rin­ger og til­pas­nin­ger. I 26’eren ma­er­kes det isa­er på pas­for­men. Asi­cs ar­bej­der i 26’eren med en ny dy­be­re og me­re ana­to­misk fod­seng, der be­ty­der, at fo­den lig­ger lidt dy­be­re i sko­en. Det ma­er­kes un­der ha­e­len, der får lov at syn­ke me­re ned i sko­en, men isa­er om­kring for­fo­den, hvor der for en gangs skyld er ri­ge­ligt plads til ta­e­er­ne.

26’eren er så­le­des nok den bedst sid­den­de Kay­a­no, vi end­nu har te­stet, og de man­ge for­bed­rin­ger på pas­for­men gav­ner fak­tisk og­så sko­ens sta­bi­li­tet, for ha­e­len hol­des bed­re på plads, og ta­e­er­ne kan spre­de sig me­re ud un­der af­sa­et.

Den nye yder­sål bi­dra­ger og­så med sta­bi­li­tet. Den har få­et en kor­te­re og lidt forskudt gu­i­de­li­ne, der sty­rer fo­den bed­re. De diskre­te for­bed­rin­ger af sta­bi­li­te­ten har be­ty­det, at Asi­cs har kun­net sla­ek­ke lidt på de klas­si­ske sta­bi­li­tet­s­e­le­men­ter, og mel­lem­så­len op­le­ves så­le­des blø­de­re og min­dre stiv end tid­li­ge­re, li­ge­som den la­ve­re va­egt (sko­en her har smidt ca. 15 gram) gi­ver en la­e­kre­re og me­re dy­na­misk lø­be­op­le­vel­se.

Mel­lem­så­len er sat sam­men af fi­re ma­te­ri­a­ler: let FlyteFo­am, da­em­pen­de gel, re­spon­sivt Pro­pel­fo­am og sta­bi­li­se­ren­de DuoMax.

Den lil­le for­dyb­ning, der lø­ber langs yder­så­len, er med til at sty­re og sta­bi­li­se­re fo­den un­der løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.