SPOT OVER­TRA­E­NING

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

FY­SI­SKE TEGN

Du op­le­ver in­gen frem­gang i din pra­e­sta­tions­ev­ne, selv­om du in­ten­si­ve­rer din tra­e­ning.

Din hvile­puls sti­ger.

Du får of­te­re små­ska­der og har kon­stant øm­me mus­k­ler.

Im­mun­for­sva­ret er sva­ek­ket, og du får man­ge in­fek­tio­ner og for­kø­lel­ser.

Du fø­ler dig ge­ne­relt ud­mat­tet.

PSY­KI­SKE TEGN

Tra­e­ning er ble­vet sel­ve om­drej­nings­punk­tet i dit liv, og du til­si­desa­et­ter alt an­det for at kom­me til tra­e­ning.

Tra­e­nin­gen gi­ver an­led­ning til kon­flik­ter med di­ne naermeste.

Du tra­e­ner, selv­om du er syg.

Du bli­ver me­get trist og hu­mør­syg, hvis du af en el­ler an­den grund ik­ke får tra­e­net en dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.