DIN MA­VE EL­SKER MIDDELHAVS­KOST

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Li­ge­som en bil skal ha­ve ben­zin, skal din krop og­så ha­ve bra­end­stof for at fun­ge­re.

Og li­ge­som med en bil er det be­stemt ik­ke li­ge me­get, hvad du fyl­der på. I en un­der­sø­gel­se fra

University Me­di­cal Cen­ter Gro­nin­gen i Hol­land bad man så­le­des 1.400 del­ta­ge­re spi­se en så­kaldt middelhavs­kost, som pri­ma­ert be­stod af frugt, grønsa­ger, fi­bre, ba­elg­frug­ter, nød­der og fisk. For­sker­ne tog lø­ben­de prø­ver blandt del­ta­ger­ne, og kon­klu­sio­nen var, at mid­del­havsko­sten gav mar­kant sun­de­re tarm­bak­te­ri­er, li­ge­som der blev må­lt la­ve­re in­f­lam­ma­tions­ni­veau­er i de­res af­fø­ring. Det be­tød, at del­ta­ger­ne fik en bed­re for­dø­jel­se og hav­de en hø­je­re be­skyt­tel­se mod tarm­syg­dom­me.

Kil­de: University Me­di­cal Cen­ter Gro­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.