JO BED­RE FORM, DE­STO BED­RE HJER­NE ...

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Vi har det med at de­le vo­res for­stå­el­se af men­ne­sket op i krop og sind. Men de to ting ha­en­ger ta­et sam­men, vi­ser et nyt stort stu­die. Her har man un­der­søgt sam­men­ha­en­gen mel­lem fy­sisk form og men­tal funk­tion hos 1.200 un­ge men­ne­sker (gen­nem­snitsal­der på 28,8 år), og kon­klu­sio­nen er klar. Jo bed­re for­søgs­per­so­ner­ne kla­re­de sig i en fy­sisk test, jo bed­re kla­re­de de sig i kog­ni­ti­ve tests, og jo sta­er­ke­re var de­res hjer­ner og­så, når de blev scan­net. Na­e­ste ud­for­dring for for­ske­re er nu at fin­de ud af, om for­bed­ring af for­men og­så kan for­bed­re hjer­nen. Kil­de: na­tu­re.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.