Jeg vil ta­be mig med løb

Aktiv Træning (Denmark) - - NÅ DIT LØBEMÅL I 2020 -

Gre­bet rig­tigt an kan lø­be­tra­e­ning va­e­re et frem­ra­gen­de slan­ke­red­skab. Du skal dog gø­re dig klart, at mo­tion kun er en del af stra­te­gi­en, og va­e­re klar til at sa­et­te ind på fle­re fron­ter. Sa­et dig et klart og re­a­li­stisk mål for, hvor man­ge ki­lo du ger­ne vil ta­be dig – og hvor lang tid du har til pro­jek­tet.

TA­ENK PÅ KOSTEN

Selv­om løb er en ef­fek­tiv mo­tions­form, så er det pri­ma­ert ved om­la­eg­ning af din kost, at de sto­re va­egt­tab ind­tra­ef­fer. Vil du sa­et­te skub i tin­ge­ne, må du der­for og­så ha­ve fo­kus på fx at spi­se min­dre po­r­tio­ner og lu­ge ud i tom­me kal­o­ri­er fra slik, ka­ger, so­da­vand, al­ko­hol osv.

TRA­EN POLARISERE­T

De mel­lem­hår­de lø­be­tu­re, som man­ge har ten­dens til at lø­be, er en dår­lig idé, hvis du vil ta­be dig. De på­vir­ker nem­lig din ap­pe­ti­tre­gu­le­ring og gør dig sul­ten. I ste­det kan du med for­del lø­be lan­ge, ro­li­ge tu­re i et tem­po, hvor du sta­dig kan snak­ke. Dis­se lø­be­tu­re tra­e­ner krop­pens ev­ne til at bru­ge fedt som ener­gikil­de og øger ik­ke ap­pe­tit­ten på sam­me må­de. Og­så HIIT (højin­tens in­ter­val­tra­e­ning) er min­dre ap­pe­tit­pro­vo­ke­ren­de end de mel­lem­hår­de lø­be­tu­re, sam­ti­dig med at ef­ter­for­bra­en­din­gen ban­ker der­u­dad i ti­mer­ne ef­ter tra­e­ning.

GÅ KILOENE AF

Det kan va­e­re sva­ert at for­la­en­ge lø­be­tu­re­ne me­get uden at øge ska­de­ri­si­ko­en el­ler bli­ve ud­bra­endt. I ste­det kan du la­eg­ge et par ki­lo­me­ters gang først og sidst på lø­be­tu­ren. Det ta­ger lidt la­en­ge­re tid, men pr. ki­lo­me­ter for­bra­en­der du na­e­sten li­ge så man­ge kal­o­ri­er ved at gå som ved at lø­be.

VAELG SUN­DE BE­LØN­NIN­GER

Vil du be­løn­ne dig selv for din go­de tra­e­nings­ind­sats, så vaelg no­get, der ik­ke tyn­ger i kal­o­ri­e­regn­ska­bet. Selv­om det fø­les fuldt fortjent at snup­pe et styk­ke ka­ge ef­ter en god gang tra­e­ning, så ta­enk på, at det nemt in­de­hol­der li­ge så man­ge kal­o­ri­er, som du for­bra­end­te på lø­be­tu­ren.

VA­ER FY­SISK AK­TIV HVER DAG

Når du be­gyn­der at tra­e­ne, er det vig­tigt, at du ik­ke nedsa­et­ter dit øv­ri­ge ak­ti­vi­tets­ni­veau i dag­lig­da­gen, som man­ge har ten­dens til. Du kan fx be­nyt­te en ak­ti­vi­tet­stra­ck­er til at hol­de øje med, om du ek­sem­pel­vis når 10.000 skridt om da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.