Hold fast

Aktiv Træning (Denmark) - - NÅ DIT LØBEMÅL I 2020 -

Hvis tra­e­nin­gen skal bli­ve en ind­gro­et va­ne, skal du stra­e­be ef­ter at kom­me af­sted som plan­lagt.

TIL­PAS KOSTEN TIL DIT MÅL

Hvis du ger­ne vil se re­sul­ta­ter, er det ik­ke nok, at du gi­ver den gas med din tra­e­ning.

Din kost er et an­det af­gø­ren­de ele­ment, som du ik­ke bør over­se. Er dit mål at bli­ve slan­ke­re, er det es­sen­ti­elt, at du ind­ta­ger fa­er­re kal­o­ri­er, end du for­bra­en­der. Og hvis dit mål er at få mus­k­ler­ne til at vok­se, så kan det va­e­re, du skal til at spi­se me­re, end du er vant til, for er der ik­ke nok ener­gi og nok pro­te­in at byg­ge af, ja, så vok­ser mus­k­ler­ne gan­ske en­kelt ik­ke.

BELØN DIG SELV

Tra­e­ning kan i sig selv va­e­re en be­løn­ning, men nog­le gan­ge kan du må­ske ha­ve brug for en ek­stra gu­lerod for at tra­ek­ke i tra­e­ning­s­tø­jet el­ler mar­ke­re, at du har nå­et et del­mål. Hvis du har sva­ert ved at kom­me af­sted til tra­e­ning, så af­tal med dig selv, at du får en be­løn­ning, når du er hjem­me igen, fx at du sma­ek­ker be­ne­ne op og ser et af­snit af din ynd­lings­se­rie. Du kan og­så stil­le dig selv en be­løn­ning i ud­sigt, hvis du får tra­e­net X an­tal gan­ge i lø­bet af en må­ned. Det kan even­tu­elt va­e­re i form af no­get nyt tra­e­ning­s­tøj. Få ting løf­ter mo­ti­va­tio­nen så me­get som nyt, la­ek­kert grej, og det kra­e­ver ik­ke nød­ven­dig­vis sto­re bud­get­ter at op­da­te­re tra­e­nings­gar­dero­ben.

VA­ER VED­HOL­DEN­DE

Et en­kelt mis­set tra­e­nings­pas i ny og nae er selv­føl­ge­lig ik­ke ver­dens un­der­gang. Men hvis tra­e­nin­gen skal bli­ve en ind­gro­et va­ne, skal du stra­e­be ef­ter at hol­de fast i tra­e­nings­ryt­men og kom­me af­sted til fit­nes­scen­te­ret som plan­lagt – selv­om du må­ske kun har tid til en kort tra­e­ning.

Hvis din tra­e­nings­fre­kvens hed­der tre gan­ge den ene uge, en en­kelt gang den na­e­ste og nul gan­ge den tred­je, får du ik­ke de op­ti­ma­le re­sul­ta­ter, og der er for stor ri­si­ko for, at tra­e­nin­gen i la­en­ge­re pe­ri­o­der ry­ger på hold.

LA­ER AF DI­NE GO­DE – OG DÅR­LI­GE – VA­NER

Vi har al­le bå­de go­de og dår­li­ge va­ner, som en­ten ar­bej­der for el­ler imod vo­res mål. For­søg at iden­ti­fi­ce­re de ting, der lyk­kes for dig i for­hold til din tra­e­ning. Har du fx nem­me­re ved at hol­de dig til pla­nen, når du tra­e­ner før ar­bej­de, vir­ker det at pak­ke ta­sken om af­te­nen, så den står klar om mor­ge­nen, gi­ver det ener­gi at spi­se et mel­lem­må­l­tid om ef­ter­mid­da­gen før tra­e­ning, ny­der du tra­e­nin­gen me­re med en mo­ti­ve­ren­de spil­le­li­ste el­ler en god po­dcast osv. osv.? Hvad har omvendt gjort det sva­e­re­re for dig at va­el­ge at tra­e­ne, og hvad kan du gø­re for at und­gå det?

BLIV VED MED AT UD­FOR­DRE KROP­PEN

Hvis du kø­rer med det sam­me pro­gram og de sam­me øvel­ser må­ned ef­ter må­ned, vil din form på et tids­punkt stag­ne­re. Der­for er det vig­tigt, at du har pro­g­res­sion i din tra­e­ning, så du lø­ben­de øger be­last­nin­gen, ef­ter­hån­den som du bli­ver sta­er­ke­re, og at du re­gel­ma­es­sigt ju­ste­rer på pro­gram­met, fx ved at skif­te nye øvel­ser ind. Har du i en pe­ri­o­de kørt med lun­ges el­ler squat, så skift fx til en øvel­se som split squat. Det be­hø­ver ik­ke at va­e­re mar­kan­te skift – ba­re du aen­drer til lidt an­dre be­va­e­ge­ba­ner.

Ud over at va­ri­a­tio­nen er en af­gø­ren­de nøg­le til re­sul­ta­ter, så er det og­så ba­re me­get sjove­re at tra­e­ne, når der sker no­get nyt.

Hvis mo­ti­va­tio­nen da­ler, kan en mak­ker va­e­re en løs­ning. Per­so­ner, der tra­e­ner sam­men med an­dre, har langt stør­re chan­ce for at hol­de ved, vi­ser un­der­sø­gel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.