DE SYV VIL­DE­STE BI­KE­PA­CK­ING­LØB

Aktiv Træning (Denmark) - - HVOR LANGT, SAGDE DU? -

1 TRANSCON­TI­NEN­TAL RA­CE

La­eng­de:

Lø­bet, der star­te­de det he­le. Kø­res i 2020 for ot­ten­de gang. I 2019 gik ru­ten fra Bur­gas i Bul­ga­ri­en og 4.000 ki­lo­me­ter i zigzag mod vest in­den mål­stre­gen i Brest i det nord­ve­st­li­ge Frank­rig. Lø­bet blev vun­det af den 24-åri­ge ty­ske kra­eft­for­sker Fio­na Kol­bin­ger i ti­den 10 da­ge, to ti­mer og 48 mi­nut­ter. transcon­ti­nen­tal.cc

2 BI­KE­PA­CK­ING TRANS GERMANY

La­eng­de:

Et nor­d­eu­ro­pa­ei­sk som­mer­løb igen­nem Tys­kland, der blev af­vik­let før­ste gang i 2016. BTG kø­res i juli og går fra Ba­sel i vest til Kap Ar­ko­na-fy­ret på øen Rü­gens nord­lig­ste spids. Lø­bets godt 1.600 km kø­res langs Tys­klands øst­li­ge gra­en­se og kryd­ser fle­re ste­der ind i Tjek­ki­et og Po­len. btg.void­po­in­ter.de

3 SILK RO­AD MO­UN­TAIN RA­CE

La­eng­de:

Lø­bet kø­res i au­gust må­ned og star­ter i Bisj­kek og slut­ter i Chol­pon Ata i Kir­gi­si­stan. Lø­bets 1.700 ki­lo­me­ter kø­res i bjer­ge­ne, og del­ta­ger­ne kom­mer på grus­ve­je, sto­re sti­er og små spor un­der­vejs. Der er in­gen pra­e­mi­er til de før­ste i mål, og del­ta­ger­ne skal på vej­en be­sø­ge tre be­man­de­de check­po­ints. sil­kro­ad­mo­un­tain­ra­ce.cc

4 TRANS AM BI­KE RA­CE

La­eng­de: 6.800 selv­for­sy­nen­de lan­de­vejski­lo­me­ter tva­ers over USA fra vest til øst. Del­ta­ger­ne skal føl­ge en fast mar­ke­ret cy­kel­ru­te. Lø­bet blev i 2019 vun­det af Ab­dul­lah Ze­i­nab fra Mel­bour­ne i Au­stra­li­en. Han er for øv­rigt ve­ga­ner og kom i mål ef­ter 16 da­ge, ni ti­mer og 56 mi­nut­ter. Han slog der­med løbs­re­kor­den med 10 ti­mer. tran­sam­bi­ke­ra­ce.com

5 SVERIGETEM­POT

La­eng­de:

Nor­dens eget hår­de bi­ke­pa­ck­ing­løb, som star­ter ved den svensk-nor­ske gra­en­se og først slut­ter 2.150 ki­lo­me­ter se­ne­re ved Smy­ge­hamn. Ru­ten er for­trins­vis lagt på as­falt, og al­le skal føl­ge den sam­me ru­te. Kø­res na­e­ste gang i juli 2020. sverigetem­pot. word­press.com

6 ITALY DI­VI­DE

La­eng­de: Ca. 1.250 km

Før­ste maj star­ter lø­bet, som går på tva­ers af Ita­li­en med start i Pom­peji. De 1.250 ki­lo­me­ter føl­ger cy­kel­ru­ten Eu­roVe­lo7 og er et ud­mar­ven­de mi­ks mel­lem piv­hur­ti­ge grus­ve­je og tek­ni­ske pas­sa­ger, som na­er­mest ik­ke kan cyk­les. Del­ta­ger­ne kø­rer en­ten på gra­vel­cyk­ler el­ler mo­un­tain­bi­kes. Obs.: Er du ik­ke til cyk­ling, er det og­så mu­ligt at lø­be ru­ten. ita­ly­di­vi­de.it

7 NORTHCAPE4­000

La­eng­de:

NorthCape4­000 kryd­ser ét kon­ti­nent og 10 lan­de og stra­ek­ker sig over 4.300 ki­lo­me­ter. Fra star­ten i Tor­i­no i Ita­li­en går ru­ten me­re el­ler min­dre stik nord, ind­til del­ta­ger­ne står på Nord­kap. Lø­bet har in­gen vin­der, og ha­e­de­ren for at gen­nem­fø­re bli­ver for­delt blandt al­le, der gen­nem­fø­rer. northcape4­000.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.