7 TING DU SKAL KIG­GE EF­TER I LØBERYGSAE­KKEN

Aktiv Træning (Denmark) - - FÅ FULDT UDBYTTE PÅ LØBEBÅNDET -

Stør­rel­se. Over­vej, hvor 1 me­get plads du har brug for. Skal du fx ha­ve plads til skif­te­tøj til job­bet, en PC osv.

Va­egt. Til løb får du stor 2 ef­fekt af en let rygs­a­ek. Et let ma­te­ri­a­le er dog tyndt og ‘sla­sket’ og gør rygs­a­ek­ken me­re ufor­me­lig og med min­dre støt­te i rygstyk­ket, og slidstyr­ken er dår­li­ge­re.

Over­vej så­le­des, om du er til su­per­let­te og der­for tyn­de ma­te­ri­a­ler el­ler hel­le­re slidsta­er­ke og lidt tun­ge­re.

De­tal­jer. Tek­ni­ske 3 de­tal­jer ko­ster ek­stra. Lø­ber du pri­ma­ert kor­te­re tu­re, har du fx ik­ke brug for et drik­ke­sy­stem med va­e­ske­bla­e­re. Til gen­ga­eld er rum­me­li­ge lom­mer i si­den/hof­te­ba­el­te med lyn­lås al­tid go­de at ha­ve.

Kom­pri­me­ring. Du skal 4 ha­ve mu­lig­hed for at kom­pri­me­re op­be­va­rings­rum­met ef­ter, hvor me­get ba­ga­ge du har med. Rem­me, strop­per el­ler et net uden­på sik­rer, du kan stram­me ind ef­ter be­hov.

Skul­der­rem­me­ne er ud 5 over rygstyk­ket de mest kri­ti­ske kon­takt­punk­ter med krop­pen. Det er of­te her, der kan spa­res på va­eg­ten, men det går ud over kom­for­ten, hvis rem­me­ne er for tyn­de og sy­et uden støt­ten­de ma­te­ri­a­le.

Brystrem­men (sid­der 6 mel­lem skul­der­rem­me­ne) sik­rer, at man kan få et ta­et fit mod ind mod krop­pen. Tjek, at rem­men er nem at finju­ste­re på far­ten – og den må ger­ne kun­ne skub­bes op og ned, så den fx ik­ke ge­ne­rer bar­men.

Hof­te­ba­el­tet har en 7 vig­tig dob­belt­funk­tion, idet det gi­ver vi­tal støt­te om­kring hof­ter­ne til va­eg­ten i rygs­a­ek­ken, så he­le krop­pen er med til at ba­e­re va­eg­ten, og det sør­ger for en ta­et pas­form, så rygs­a­ek­ken ik­ke hop­per og dan­ser, når du lø­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.