HVOR SKARP VAR DU?

Aktiv Træning (Denmark) - - QUIZ -

0-6 RIG­TI­GE

Ups, ik­ke så godt. Du er et nemt of­fer for vin­te­r­ens lu­ner. Men det er hel­dig­vis ik­ke for sent at op­ru­ste. Må­ske skul­le du star­te med at sa­et­te fed fisk på bor­det i af­ten og tan­ke lidt op på din sik­kert slunk­ne D-vi­ta­min­kon­to.

7-11 RIG­TI­GE

Ud­ma­er­ket. Du er gan­ske godt kla­edt på til vin­te­r­ens ud­for­drin­ger, men dit im­mun­for­svar kan nok tra­en­ge til en lil­le hja­el­pen­de hånd. Ba­re et tip: Per­so­ner, der i et for­søg af­slut­te­de de­res ba­de med 30-90 se­kun­der un­der den kol­de bru­ser, hav­de 29 % min­dre ri­si­ko for at mel­de sig sy­ge fra ar­bej­de.

12-15 RIG­TI­GE

Im­po­ne­ren­de. Du ved pra­e­cis, hvad du skal gø­re for at kom­me gen­nem den mør­ke tid med mest mulig ener­gi og over­skud. Hvis du så og­så hu­sker at ef­ter­le­ve rå­de­ne i hver­da­gen, kan vin­te­r­en ba­re kom­me an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.