Sa­ert ud­se­en­de, frem­ra­gen­de lø­be­op­le­vel­se

Aktiv Træning (Denmark) - - AN­MEL­DEL­SER -

NEW BA­LAN­CE FUEL CELL RE­BEL

Pris: 1.200 kr. In­fo: new­ba­lan­ce.com

Hvad: Neut­ral letva­egtslø­be­sko med Fu­el­cell-sål. 6 mm drop og en va­egt på 212 gram (US 10). Fås i 2 far­ver til her­rer og da­mer.

Den mest om­tal­te lø­be­sko det se­ne­ste år er så af­gjort Ni­kes Va­por­fly. Der er ble­vet sat utal­li­ge re­kor­der i den ba­ne­bry­den­de sko, og fle­re stu­di­er har vist, at den med sit skum, sin kar­bon­pla­de og he­le sin kon­struk­tion rent fak­tisk er hur­ti­ge­re end an­dre lø­be­sko. Det kan de an­dre pro­du­cen­ter na­tur­lig­vis ik­ke sid­de over­hø­rig, og i lø­bet af ef­ter­å­ret har fle­re sko med de sam­me kva­li­te­ter som Ni­kes su­per­sko set da­gens lys.

En af dem er New Ba­lan­ces Fu­el­cell Re­bel. En letva­egtstra­e­ner med en so­lid klump skum un­der­ne­den, en fi­ber­pla­de i så­len og en lidt un­der­ligt ud­se­en­de pro­fil. Sko­en er dog alt an­det end et rip­off, og den fun­ge­rer fak­tisk glim­ren­de i sin egen ret. NB’s nye skum, Fu­el­cell, er en me­get let og bo­un­cy EVA­ba­se­ret skum, og den er vir­ke­lig frem­ra­gen­de – vel­af­stemt mel­lem det da­em­pen­de og det fjed­ren­de – og er sam­men med den lil­le fi­ber­pla­de i for­fo­den med til at gi­ve et ek­stra lil­le ki­ck i hvert skridt. Sam­men med den la­ve va­egt gør det den der­for i den grad til en sko, man har lyst til at lø­be sta­er­kt i.

Over­de­len er i en va­e­vet kon­struk­tion, som det sig hør og bør for ty­pen her. Va­e­ve­de over­de­le er blø­de og be­ha­ge­li­ge, men sav­ner dog of­te no­get hold. Den pro­blem­stil­ling har NB løst ret ek­sem­pla­risk ved at ind­la­eg­ge en ra­ek­ke fi­ber­t­rå­de om­kring midt­fo­den. Det gi­ver et ta­et og fast fit og mas­ser af støt­te. Frem­ra­gen­de fak­tisk.

For­fo­den er re­la­tivt bred, og ha­e­len slut­ter ta­et om bag­fo­den. Hol­det her er dog til at over­se.

Over­de­len er en så­kaldt onepi­e­ce. Det vil si­ge in­gen sa­er­skilt pløs. Det fun­ge­rer godt for os, men har du en smal fod og brug for at snø­re sko­en me­get til, kan den in­te­gre­re­de pløs fol­de og ge­ne­re.

Sko­ens be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge vif­te­form på yder­si­den gi­ver sko­en dens apar­te ud­se­en­de, men un­der­støt­ter og­så en hur­tig af­vik­ling over midt­fo­den. Drop­pet er på 6 mm, og ha­e­len er ret kraf­tigt run­det, så sko­en in­vi­te­rer til midt­/ for­fod­sløb. Den eg­ner sig min­dre godt til kraf­ti­ge ha­el­lan­din­ger.

New Ba­lan­ces nye letva­egtstra­e­ner lig­ner et vildt eks­pe­ri­ment, men fun­ge­rer frem­ra­gen­de i brug – et op­lagt valg til tem­po­tu­re el­ler hur­ti­ge ga­de­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.