Velsid­den­de cy­kel­rygs­a­ek

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

DEUTER RA­CE 14+3

Pris: 699 kr. In­fo: deuter.com

Hvad: Cy­kel­rygs­a­ek på i alt 17 li­ter. Plads til drik­ke­bla­e­re. 6 far­ver.

Der fin­des rygs­a­ek­ke til ro­de­ho­ve­der og rygs­a­ek­ke til or­dens­men­ne­sker. Deu­ters er så af­gjort det sid­ste. Den er ind­delt i to sto­re rum, der hver isa­er er for­sy­net med en stri­be min­dre rum – bl.a. en vand­ta­et lom­me til mo­bi­len, net til nøg­ler, pung og an­dre små­ting samt en stør­re lom­me til even­tu­elt vå­dt tøj. Det gi­ver rig­tig go­de mu­lig­he­der for dem, der kan li­de or­den i sa­ger­ne. Rygs­a­ek­ken er med 14 li­ter (+ ek­stra 3 li­ter) for­nuf­tig i stør­rel­sen. Det ba­ger­ste rum kan ud­vi­des og kan med lidt god vil­je rum­me et sa­et tøj og et par sko. Ta­sken er byg­get op om Deu­ters helt ge­ni­a­le Aircom­fort-sy­stem, der for­mer sig ef­ter ryg­gen og løf­ter rygs­a­ek­ken va­ek fra ryg­gen. Det gav­ner ven­ti­la­tio­nen, så man und­går sve­dig ryg, og det gav­ner pas­for­men, for­di ta­sken ik­ke pres­ses ind mod ryg­gen.

Ba­e­re­sy­ste­met med rem­me, ma­ve- og bryst­se­le fun­ge­rer, men er lidt ‘bil­ligt’ i sit ud­tryk og sim­pelt i sin funk­tion. Isa­er ma­ve­ba­el­tet er smalt og klem­mer no­get, hvis det spa­en­des til.

Aircom­fort-syste­met. Rumop­de­ling. Ma­ve­ba­el­tet.

De­tal­jer­ne er man­ge og ta­el­ler bl.a. mu­lig­he­den for at ud­vi­de det ba­ger­ste rum, in­te­gre­ret regn­cover og rum til en drik­ke­bla­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.