Er det vir­ke­lig rig­tigt, at over­va­egt øger ri­si­ko­en for at bli­ve ramt af kra­eft?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Ja, over­va­egt øger fak­tisk ri­si­ko­en for mindst 13 for­skel­li­ge kra­eft­for­mer, her­i­blandt bryst­kra­eft og tarm­kra­eft. Men kun 22 pct. af dan­sker­ne ken­der sam­men­ha­en­gen mel­lem over­va­egt og kra­eft, vi­ste en un­der­sø­gel­se fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og Sund­heds­sty­rel­sen for ny­lig. Til sam­men­lig­ning er 86 pct. klar over, at over­va­egt øger ri­si­ko­en for ty­pe 2­di­a­be­tes. Det er isa­er ma­ve­fed­tet, der sid­der om­kring or­ga­ner­ne, som øger ri­si­ko­en for at ud­vik­le kra­eft. Ma­end har for me­get fedt på ma­ven, hvis tal­je­må­let lig­ger over 94 cen­ti­me­ter. For kvin­der skal tal­je­må­let helst lig­ge un­der 80 cen­ti­me­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.