Hvad skal min IQ lig­ge på, hvis jeg skal va­e­re in­den for nor­ma­len?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: En gen­nem­snit­lig IQ lig­ger på mel­lem 90 og 110. Kun gan­ske få pct. af os lig­ger un­der 70 el­ler over 130. Får du må­lt din IQ til over 145, er du for­ment­lig et ge­ni. For­sker­ne er ik­ke eni­ge om, hvor­vidt du kan tra­e­ne din in­tel­li­gens, el­ler om du ba­re må le­ve med den, du nu har få­et. Men hukom­mel­sen kan du helt sik­kert styr­ke, fx ved at va­e­re fy­sisk ak­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.