VINTERLØB

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD -

— Så­dan ta­ck­ler du vin­ter­tu­re­ne i de kol­de, sne­fyld­te må­ne­der og lø­ber dig til ny ener­gi, over­skud og højt hu­mør ude i den frost­kla­re luft.

Hol­der du fast i lø­be­tu­re­ne i de kol­de, sne­fyld­te må­ne­der, kan du va­e­re sik­ker på at få mas­ser af ge­vin­ster til bå­de krop og sja­el. Du løf­ter dit hu­mør, tan­ker ny ener­gi og kan gla­e­de dig over en hel stri­be mar­kan­te sund­heds­ge­vin­ster, hver ene­ste gang du snø­rer sko­e­ne og kom­mer ud i den frost­kla­re luft. Se her, hvor­dan du prak­tisk gri­ber vin­ter­lø­bet an.

Du sco­rer sto­re plus­ser, bå­de på din ge­ne­rel­le sund­hed, det men­tale ud­byt­te og din form­kur­ve.

ISKOLDT? SÅ VARM OP HJEM­ME I STU­EN ...

Di­ne grovså­le­de løbesko lan­der ryt­misk i det fi­ne, ny­fald­ne sneda­ek­ke, og hvert skridt sen­der små sky­er af let­te sne­krystal­ler op om di­ne un­der­ben. Sne­dy­nen da­em­per al­le ly­de, og den frost­kla­re luft kil­der i na­e­sen, mens lys fra hus­vin­du­er på vej­en ka­ster et lunt ska­er ud på sne­en. Man er i sit eget hvi­de uni­vers, og stress og tan­ker om al­skens pres­se­ren­de gø­re­mål for­svin­der ud og va­ek i den kol­de luft li­ge­som de små sky­er af ån­de, der føl­ger ens ro­li­ge lø­be­ryt­me. Det er kva­li­tet­s­tid med stort K.

Vinterløb er en helt spe­ci­el må­de at dyr­ke mo­tion på. Når kul­de og mør­ke la­eg­ger sig tungt over os i må­neds­vis, er det uhy­re fri­sten­de at smi­de lø­be­sko­e­ne ind bag i ska­bet og dyk­ke ned i so­fa­en un­der lu­ne plai­der i hyg­ge­lig var­me fra bra­en­de­ov­nen. Og tra­e­nin­gen bli­ver i bed­ste fald til me­re el­ler min­dre hyp­pi­ge be­søg i de of­te prop­pe­de fit­nes­scen­tre.

Va­el­ger du at hop­pe i lø­be­tø­jet og trod­se vej­r­for­hol­de­ne, fin­der du hur­tigt ud af, at det slet ik­ke er så slemt. Fak­tisk net­op stik mod­sat. For bå­de rent men­talt og fy­sisk li­ver man op ude i den fri­ske, køli­ge luft. Man op­når velva­e­re, når man med en rask tra­e­nings­tur bry­der den men­tale tra­et­heds­mur, som vin­te­r­ens kor­te, mør­ke da­ge na­er­mest au­to­ma­tisk op­byg­ger. Og når ‘mu­ren’ først er brudt, bli­ver det og­så me­get let­te­re at ge­ne­re­re over­skud til hver­da­gens øv­ri­ge gø­re­mål – el­ler ba­re til den na­e­ste lø­be­tur.

Løf­ter sund­he­den

Ge­vin­ster­ne ved vin­te­r­ens lø­be­tu­re er man­ge, og du sco­rer sto­re plus­ser, bå­de på din ge­ne­rel­le sund­hed, det men­tale ud­byt­te og din form­kur­ve.

Om vin­te­r­en spi­ser man fa­er­re fri­ske grønsa­ger og frug­ter – og me­re fed mad og cho­ko­la­de. Det kan af­la­e­ses i kal­o­ri­e­regn­ska­bet og i sid­ste en­de på ba­de­va­eg­ten. Hvis man vil hol­de den sun­de fa­ne højt og be­va­re den slan­ke linje, er tra­e­ning der­for ek­stra nød­ven­digt – og løb er nu en­gang en top­ef­fek­tiv må­de at for­bra­en­de mas­ser af ener­gi og kal­o­ri­er på.

Den fri­ske luft og be­va­e­gel­sen udløser og­så hu­mør­hor­moner­ne sero­to­nin og en­dor­fin i hjer­nen, hvil­ket igen ska­ber fø­lel­sen af gla­e­de og over­skud. En­dor­fin bli­ver nor­malt sti­mu­le­ret af sol­lys. Men på de kor­te, mør­ke vin­ter­da­ge, hvor hu­mør­hor­monet ik­ke bli­ver sti­mu­le­ret i sam­me grad, og hu­mø­ret der­for er un­der pres, bli­ver lø­be­tu­ren net­op det en­dor­finki­ck, der ska­ber for­ny­et gla­e­de og me­re over­skud i hver­da­gen.

Ren me­di­ta­tion

I ste­det for at hop­pe på den nem­me, lu­ne og tryg­ge løs­ning og sø­ge in­den­for i et mo­tions­cen­ter, når der skal mo­tio­ne­res og for­bra­en­des kal­o­ri­er, så fo­kusér på de man­ge go­de ar­gu­men­ter for at ryk­ke mo­tio­nen uden­dørs: De tom­me ga­der og cy­kel­sti­er, stil­he­den i det frost­kla­re mør­ke, dit mo­no­to­ne ån­de­d­ra­et og ly­den af di­ne skridt ska­ber en na­er­mest me­di­ta­tiv til­stand.

Er du små­stres­set og har brug for at kob­le af, er den uden­dørs vin­ter­tra­e­ning of­te og­så en langt bed­re løs­ning end et prop­pet, hek­tisk mo­tions­cen­ter. Ude i vin­ter­land­ska­bet vil du og­så ty­pisk op­le­ve, at den sa­er­li­ge stem­ning i ska­e­ret fra sne og må­ne­lys, de da­em­pe­de ly­de og en ‘ale­ne i ver­den-fø­lel­se’ i langt hø­je­re grad får dig til at su­ge man­ge fle­re ind­tryk til dig.

God samvit­tig­hed

Når man har over­vun­det kul­de og mør­ke og er til­ba­ge in­den­for, er til­freds­he­den stor. Det fø­les fx ek­stra godt at lig­ge i so­fa­en un­der et lunt ta­ep­pe, når man har knok­let i sne og kul­de. Og når du har for­bra­endt godt med kal­o­ri­er i fro­sten, kan du med ek­stra god samvit­tig­hed og­så nap­pe et styk­ke ka­ge el­ler snup­pe et ek­stra glas vin til af­tens­ma­den.

En­de­lig er der selv­føl­ge­lig og­så en øko­no­misk bonus, for vin­ter­tu­re­ne ko­ster jo in­gen­ting. Så er du flit­tig til at la­eg­ge vin­ter­motio­nen uden­dørs, kan du helt spa­re be­ta­lin­gen til et mo­tions­cen­ter. Den ge­vinst kan jo så gi­ve dig lidt ek­stra for­ka­e­len­de luksus til at for­sø­de den mør­ke tid.

Øget tra­e­nings­ud­byt­te

Det til­fø­jer og­så lø­be­op­le­vel­sen en ek­stra di­men­sion, hvis du fx sta­e­digt må ka­em­pe dig gen­nem kna­e­hø­je sne­dri­ver el­ler sne- og is­glat­te pas­sa­ger, og du så bag­ef­ter kan bryste dig af, at li­ge me­get hvor hid­sigt vin­te­r­en spil­ler med mus­k­ler­ne, så kan den ik­ke stop­pe dig. Det er no­get, som op­byg­ger ka­rak­ter­styr­ke, og du kan med god grund va­e­re stolt af dig selv. Du har ik­ke valgt den nem­me løs­ning, selv­om bla­e­sten hy­ler, og sne­en fy­ger på ga­der, ve­je og sti­er. Den til­freds­hed ved at over­vin­de sig selv kan du ta­ge med til an­dre ud­for­drin­ger.

Helt kon­kret skal der og­så hi­ves ek­stra kra­ef­ter frem, for når kul­den ri­ver, og ve­je­ne er da­ek­ket af et tykt lag sne, kra­e­ver det råstyr­ke at lø­be. Det øger in­ten­si­te­ten og der­med tra­e­nings­ud­byt­tet.Yder­me­re er der end­nu en fy­si­o­lo­gisk bonus, idet sne­dri­ver, ise­de spor og til­m­ud­re­de sko­vsti­er stil­ler stør­re krav til ko­or­di­ne­ring, ba­lan­ce og re­ak­tions­ev­ne.

På den lan­ge ba­ne be­ty­der vin­ter­lø­bet selv­klart, at du er skar­pe­re og i bed­re form, når for­å­ret ban­ker på, end hvis du har lig­get på den la­de si­de he­le vin­te­r­en. Forsk­ning har vist, at man med blot 1-2 gan­ges tra­e­ning om ugen kan ved­li­ge­hol­de for­men over la­en­ge­re tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.