SÅ LANG TID TA­GER DET AT BRY­DE EN VA­NE

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Det er sva­ert at aen­dre si­ne va­ner. Nu har for­ske­re fun­det ud af, lang tid du ty­pisk skal bru­ge på det.

Spi­se sundt, drik­ke min­dre al­ko­hol, dyr­ke me­re mo­tion, drop­pe smø­ger­ne – sa­er­ligt i ja­nu­ar står de go­de in­ten­tio­ner i kø for at bli­ve ind­fri­et, men der går sja­el­dent lang tid, før alt er til­ba­ge ved det gam­le. Det ta­ger nem­lig lang tid at vaen­ne sig til nye va­ner. En un­der­sø­gel­se blandt 96 per­so­ner har vist, at det i gen­nem­snit ta­ger 66 da­ge at vaen­ne sig til en ny va­ne – fx at spi­se frugt el­ler lø­be 15 mi­nut­ter hver dag. Stu­di­et vi­ste og­så, at det er nem­me­re at ta­ge en ny va­ne til sig end at la­eg­ge en gam­mel fra sig. Hvis man skal la­eg­ge en va­ne fra sig, er der størst sand­syn­lig­hed for suc­ces, hvis man er­stat­ter den med no­get an­det, li­ge­som ek­ster­nt pres ik­ke vir­ker li­ge så mo­ti­ve­ren­de, som hvis man gør no­get for sig selv.

Kil­de: Eu­ro­pe­an Jour­nal of So­ci­al Psy­cho­lo­gy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.