3-D-PRIN­TET LUKSUS-SADEL

Fizik er på trap­per­ne med en avan­ce­ret 3-d-prin­tet sadel, der lover unik pol­string og kom­fort på lan­de­vejs­ra­ce­ren.

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER - Hvad: Fizik An­ta­res Ver­sus Evo 00 Adap­ti­ve.

Det kan den: Den ita­li­en­ske stor­pro­du­cent af cy­kel­sad­ler Fizik har tea­met op med ame­ri­kan­ske Car­bon, et selskab, der er pio­ner in­den for 3-d-print. Re­sul­ta­tet er en to­plan­de­vejs-sadel, som Fizik ha­ev­der kan for­bed­re bå­de kom­fort, støt­te og kraf­tover­før­sel på cyk­len.

For at nå der­til har Fizik i åre­vis ind­sam­let og ‘kort­lagt’ så­kald­te tryk­punkt­s­da­ta, så Fiziks de­sig­ne­re, sport­s­fy­si­o­lo­ger og in­ge­ni­ø­rer mil­li­me­ter­pra­e­cist kan iden­ti­fi­ce­re de vig­tig­ste fo­ku­s­om­rå­der på sad­len. Al den­ne spe­ci­fik­ke vi­den og de man­ge da­ta fø­res vi­de­re til avan­ce­re­de 3-d-prin­te­re, som – tak­ket va­e­re den ny­ud­vik­le­de 3-d-git­ter­struk­tur og spe­ci­el­le ma­te­ri­a­ler – kan ska­be den helt søm­lø­se pol­string med zo­ner med unik til­pas­set kom­fort og fast­hed, så­kaldt en­gi­ne­e­red zo­nal cus­hio­ning.

Hvor­når det før­ste bud her på en adap­tiv sadel er i hand­len, er lidt uklart, men man kan hol­de sig op­da­te­ret – og si­den be­stil­le – på Fiziks hjem­mesi­de.

Der­for el­sker vi den: Cy­kel­sad­ler er en in­di­vi­du­el ting, men i dag la­ver pro­du­cen­ter­ne nu en­gang sad­ler, som skal pas­se til man­ge ryt­te­re. Men hvad nu, hvis man kun­ne få ‘for­met’ sin helt egen 100 pct. til­pas­se­de sadel? Det er dén mu­lig­hed, som me­get vel lu­rer i ho­ri­son­ten med den nye tek­no­lo­gi her. På sigt kan man så­le­des via et test­sy­stem i en cy­kel­bu­tik op­sam­le en ryt­ters in­di­vi­du­el­le bi­o­dy­na­mi­ske da­ta og der­på på fa­brik­ken få frem­stil­let en per­son­lig 3-d-prin­tet sadel, som slut­te­lig sen­des di­rek­te til kun­den.

Det ko­ster den: I skri­ven­de stund er der ik­ke slup­pet no­get ud om for­ven­tet pris, men regn ik­ke med Adap­ti­ve som en bud­get­ven­lig løs­ning. fizik.com/eu

Den nye Adap­ti­ve er byg­get over Fiziks al­le­re­de vel­kend­te, fjer­let­te Ver­sus Evo 00­kar­bon­fi­ber­p­lat­form, som sik­rer mak­si­mal kraf­tover­før­sel. Adap­ti­ve­ver­sio­nen her af Ver­sus Evo­sad­len frem­stil­les fo­re­lø­big i to la­eng­der, 139 mm og 149 mm, og vil kun­ne kø­bes i ud­valg­te cy­kel­s­hops samt på fizik.com.

Op­byg­nin­gen i let og sta­erk kar­bon sam­men med over­delspol­strin­gen i den unik­ke, blø­de bi­ku­be­struk­tur gi­ver en sam­let sa­delva­egt på blot 147 gram.

Bi­ku­be­struk­tu­ren gi­ver uen­de­li­ge mu­lig­he­der for avan­ce­ret pol­string og fast­hed – og po­ten­ti­elt kan te­nik­ken be­ty­de unik­ke, ryt­ter­spe­ci­fik­ke sad­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.