Bliv en bed­re lø­ber i sne­en

Aktiv Træning (Denmark) - - LØB DIG TIL NY ENERGI I VINTERKULD­EN -

Vin­te­r­ens vejr, mør­ke og kul­de ud­for­drer de nor­ma­le tra­e­nings­ru­ti­ner. Men frem for at se vin­te­r­en som en for­hin­dring kan du bru­ge den ak­tivt og ud­nyt­te de mu­lig­he­der, de kol­de må­ne­der og­så gi­ver. På den må­de kan du ram­me for­å­ret skarp og top­mo­ti­ve­ret.

Brug dags­ly­set i we­e­ken­den til at ta­ge en tur i sko­ven. Trail­løb på mud­re­de sti­er er ham­ren­de ef­fek­tiv og me­get an­der­le­des lø­be­tra­e­ning. Men husk at ta­ge mo­bil­te­le­fo­nen med, hvis du tra­e­ner i uvan­te om­gi­vel­ser. På den må­de kan ori­en­te­rin­gen og­så bli­ve en del af ud­for­drin­gen – og med mo­bi­len har du al­tid et kort ved hån­den.

Vin­te­r­en kan og­så bru­ges til sup­ple­ren­de tra­e­nings­for­mer, hvor du så­le­des får tra­e­net di­ne sva­ge si­der. Må­ske har du brug for me­re styr­ke i be­ne­ne? I så fald kan du fx byt­te en af de ugent­li­ge lø­be­tu­re ud med en om­gang ben­spe­ci­fik styr­ke­tra­e­ning el­ler cros­sfit.

Meld dig til et løb tid­ligt i for­å­ret, så du har et kon­kret mål at tra­e­ne heni­mod – no­get, der mo­ti­ve­rer dig til at tra­e­ne, når mør­ket sa­en­ker sig, og kul­den bi­der. Du kan og­så plan­la­eg­ge en vin­ter­fe­rie med et mo­tions­løb un­der var­me­re him­mel­strøg. Der er in­tet, der mo­ti­ve­rer i en sva­er tid, som et ty­de­ligt af­gra­en­set mål.

Lad uret bli­ve hjem­me, og glem din sa­ed­van­li­ge gen­nem­snits­fart. Nu hand­ler det nem­lig langt­fra om at sa­et­te re­kor­der. Nyd i ste­det dit løb, om­gi­vel­ser­ne, den fri­ske luft og vin­te­r­ens smuk­ke na­tur. I vin­ter­tra­e­nin­gen er det vig­tig­ste af alt at hol­de sig i gang.

De glat­te, fed­te­de un­der­lag som sne, is og mud­der er en frem­ra­gen­de mu­lig­hed for at tra­e­ne lø­be­tek­nik­ken og gi­ver dig en let­te­re, me­re dy­na­misk lø­be­stil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.