CURLS MED HÅND­VA­EG­TE

Aktiv Træning (Denmark) - - GENVEJE TIL STAERK CORE -

Bi­ceps curl er en af de bed­ste øvel­ser, du kan la­ve for overar­me­ne. Når du la­ver øvel­sen stå­en­de med hånd­va­eg­te og kø­rer skif­te­vis høj­re og ven­stre arm, skif­ter mu­skel­ak­ti­ve­rin­gen i din core he­le ti­den mel­lem høj­re og ven­stre si­de, hvil­ket oven i hat­ten gi­ver en frem­ra­gen­de om­gang dy­na­misk coretraeni­ng.

Så­dan gør du: Stil dig med et par hånd­va­eg­te ned langs si­den af krop­pen og hånd­fla­der­ne ind mod lå­ret. Bøj høj­re arm, og før hånd­va­eg­ten op til skul­de­ren, sam­ti­dig med at du dre­jer hån­den, så tom­mel­finge­ren kom­mer til at pe­ge va­ek fra krop­pen. Sa­enk lang­somt va­eg­ten til ud­gangs­po­si­tio­nen, sam­ti­dig med at hån­den dre­jes til­ba­ge.

Spa­end op i krop­pen, så du ik­ke kom­mer til at fal­de sam­men i den si­de, hvor du løf­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.