HER TRA­E­NER DU OG­SÅ COREN

Aktiv Træning (Denmark) - - GENVEJE TIL STAERK CORE -

Styr­ke­lo­ka­let er ik­ke det ene­ste sted, du kan gi­ve coren en god gang tra­e­ning. En lang ra­ek­ke tra­e­nings­for­mer tra­e­ner kro­p­sker­nen, helt uden at du ta­en­ker over det – og sam­ti­dig med at du hø­ster man­ge an­dre ge­vin­ster for din form og sund­hed.

MO­UN­TAIN­BI­KE

Ud over at va­e­re glim­ren­de kon­di­tions­tra­e­ning er mo­un­tain­bi­ke­kør­sel et godt al­ter­na­tiv til den klas­si­ske coretraeni­ng, hvis du skip­per de fla­de stra­ek­nin­ger på grus­vej og sø­ger ud i det bak­ke­de ter­ra­en. Coren er isa­er på ar­bej­de, når du tra­e­der hårdt og tra­ek­ker i sty­ret sam­ti­dig, så kom op at stå i pe­da­ler­ne, og ryk og pump godt i sty­ret.

TRAIL­LØB

Trail­løb, bak­ke­løb og an­dre for­mer for løb i stejlt og van­ske­ligt ter­ra­en er god og va­ri­e­ret tra­e­ning for din core. Når du på trail­tu­ren ud­sa­et­ter dig selv for stej­le bak­ker el­ler krat og un­der­skov med for­hin­drin­ger, som du skal sprin­ge over og duk­ke dig un­der, ak­ti­ve­res coren i høj grad.

YO­GA

Yo­ga er frem­ra­gen­de tra­e­ning for ma­ve- og ryg­musku­la­tur. Alt ef­ter hvil­ken ty­pe yo­ga du del­ta­ger i, vil du bli­ve ført igen­nem 4590 mi­nut­ters ef­fek­tiv ge­ne­rel styr­ke­tra­e­ning og lo­kal mu­ske­lud­hol­den­heds­tra­e­ning med egen kro­p­sva­egt. De for­skel­li­ge stil­lin­ger ud­for­drer din ba­lan­ce, styr­ke, smi­dig­hed og ud­hol­den­hed på én og sam­me tid og ram­mer kro­p­sker­nen sa­er­de­les ef­fek­tivt.

STYRKEHOLD

Er du mest til hold­tra­e­ning i fit­nes­scen­te­ret, så fin­des der mas­ser af for­skel­li­ge cros­sog styrkehold, hvor man tra­e­ner med fx va­egtsta­en­ger, TRX (tra­e­nings­rem­me) el­ler kett­le­bells. Her kom­mer man he­le krop­pen rundt og får og­så gan­ske god coretraeni­ng. Det er alt­så ik­ke kun de de­ci­de­re­de core­hold, som kan le­ve­re va­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.