7 SUN­DE NØD­DER

Aktiv Træning (Denmark) - - TRAET AF AT VAERE TRAET? -

MAN­DEL

Den lil­le, ova­le god­te gi­ver dig fle­re kost­fi­bre og pro­te­i­ner end de fle­ste an­dre nød­der – ret ge­ni­alt! Du får des­u­den bå­de E-vi­ta­min, jern, mag­ne­si­um, ka­li­um og ik­ke mindst sto­re ma­eng­der knog­lestyr­ken­de kalci­um.

Bonus: Mand­len er rent bo­ta­nisk en sten­frugt og ik­ke en nød. Mand­ler vok­ser på små tra­e­er, der bl.a. dyr­kes i Iran, Ja­pan og USA. Spis mand­ler­ne, som de er, uden at ri­ste dem – så er de sun­dest.

CAS­HEW­NØD

De ly­se, ny­re­for­me­de cas­hew­nød­der gi­ver dig isa­er rig­tig me­get zink, men og­så sto­re ma­eng­der jern, kalci­um og mag­ne­si­um.

Bonus: Cas­hew­nød­den er i vir­ke­lig­he­den et frø, der sid­der som et sjovt ved­ha­eng til den min­dre kend­te frugt cas­hewa­e­blet. Tra­e­er­ne vok­ser bl.a. i Sy­da­me­ri­ka og Afri­ka. Cas­hew­nød­der sa­el­ges al­tid uden skal.

PE­KAN­NØD

Pe­kan­nød­der er ik­ke så ud­bred­te i Skan­di­navi­en, men giv dem en chan­ce, for de in­de­hol­der mas­ser af en­kel­tu­ma­et­tet fedt og for­sy­ner dig des­u­den med blod­tryks­sa­en­ken­de ka­li­um samt zink og se­len.

Bonus: Nødderne, der godt kan min­de lidt om små, fla­de og mør­ke val­nød­der, dyr­kes isa­er i USA. De vok­ser på ka­em­pe­tra­e­er, der kan bli­ve helt op til 44 me­ter hø­je.

HAS­SEL­NØD

Has­sel­nød­der in­de­hol­der mas­ser af E-vi­ta­min samt pa­e­ne ma­eng­der fo­lat, mag­ne­si­um og ka­li­um.

Bonus:

De små, bru­ne nød­der vok­ser vildt og i ha­ver overalt i nor­den, så gå på nød­der­ov i ok­to­ber, og saml ind til he­le vin­te­r­en.

VAL­NØD

Den kring­le­de nød in­de­hol­der enormt me­get af den kraft­ful­de an­tioxi­dant E-vi­ta­min. Des­u­den for­sy­ner den dig og­så med ka­li­um og me­la­to­nin. Og ja, så får du og­så de sun­de om­e­ga-3-fedt­sy­rer. Desva­er­re er den ve­ge­ta­bil­ske form for om­e­ga-3 ik­ke na­er så kraft­fuld som den ani­mal­ske, så du slip­per ik­ke for fe­de fisk, hvis du vil styr­ke krop­pen op­ti­malt.

Bonus: Val­nød­der vok­ser på tra­e­er i sto­re de­le af ver­den, og­så Dan­mark. Gå ef­ter de lo­ka­le, hvis du vil ha­ve de kli­ma­ven­lig­ste.

JORD­NØD

Jord­nød­den har det hø­je­ste pro­te­i­nind­hold og gi­ver dig og­så bå­de E-vi­ta­min, B-vi­ta­min, ni­a­cin og res­ve­ra­trol. Sam­ti­dig er nødderne gan­ske kal­o­ri­e­fat­ti­ge sam­men­lig­net med an­dre nød­der.

Bonus: Jord­nød­den vok­ser un­der jor­den – der­af nav­net – og er rent bo­ta­nisk en ba­elg­frugt og ik­ke en nød. Jord­nød­der dyr­kes isa­er i Ki­na, In­di­en og USA. Va­elg jord­nød­der med skal frem for pe­a­nuts, der er oli­e­ri­ste­de og saltede.

MACADAMIAN­ØD

De små, run­de, ly­se nød­der er med et fedtind­hold på he­le 76 pct. de fe­de­ste og og­så de dy­re­ste nød­der. Ud over mas­ser af det sun­de fedt er ma­ca­da­mi­a­nød­der­ne og­så ri­ge på B-vi­ta­mi­net thi­a­min og på jern.

Bonus: Nødden vok­ser på tra­e­er i Au­stra­li­en, og skal­len er ek­stremt hård og me­get sva­er at kna­ek­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.