Nød­der du skal va­e­re var­som med

De fle­ste nød­der spr­ud­ler af sund­hed og vi­ta­mi­ner, men nog­le en­kel­te skal du al­li­ge­vel va­e­re lidt var­som med.

Aktiv Træning (Denmark) - - KNAEK NØDDERNE -

BITRE MAND­LER

I de fle­ste po­ser kan der sni­ge sig en bit­ter man­del el­ler to med. Dem ga­el­der det om at kas­se­re, da de in­de­hol­der en gif­tig sy­re, som kan va­e­re sund­heds­ska­de­lig. Er du al­li­ge­vel kom­met til at spi­se en bit­ter­man­del, så ba­re ro­lig – en en­kelt er ik­ke far­lig. Bit­ter­mand­ler bru­ges i me­get be­gra­en­set om­fang i ka­ger og marci­pan uden no­gen sund­heds­ri­si­ko.

PARANØD

Ana­ly­ser vi­ser, at net­op den­ne nød og pista­ci­e­nød­den er de nød­der, der gen­nem­snit­ligt in­de­hol­der i sa­er­klas­se flest af­la­tok­si­ner. Her er ta­le om en grup­pe af gift­stof­fer, som dan­nes af skim­melsvam­pe på nødden. Det sker pri­ma­ert un­der var­me, fug­ti­ge for­hold og vil der­for va­ri­e­re fra år til år af­ha­en­gigt af for­hol­de­ne un­der va­ek­sten og den ef­ter­føl­gen­de høst og hånd­te­ring. Hol­der du ma­eng­den ne­de, er ri­si­ko­en for syg­dom mini­mal.

SALTEDE NØD­DER

Sal­tind­hol­det eks­plo­de­rer, når de oli­e­ri­ste­de nød­der får et drys. Sam­ti­dig er det ty­pisk en tar­ve­lig olie, de ri­stes i, som bå­de øger kal­o­ri­e­ind­hol­det og tra­ek­ker ned på den sam­le­de sund­heds­vur­de­ring. Spis der­for for­trins­vis al­min­de­li­ge tør­re­de nød­der. De saltede er dog sta­dig langt sun­de­re end fx chips.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.